loading
Zapnout grafiku
Pondělí 27. 05. 2024, svátek má Valdemar
   
Rekreační areál  

Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2022

Platnost od 22.05.2023 do 30.06.2024

Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 2022

 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo na rok 2022 rozpočet ve výši 50 801 200,- Kč.

 

Během roku byl rozpočet upraven 42 rozpočtovými opatřeními na 81 473 100,- Kč.

 

 • Příjmy rozpočtu byly plněny na 99,33 % (viz příloha č.1)

Daňové příjmy byly plněny celkem na 92,68 %.

Nedaňové příjmy byly plněny celkem na 100,95 %.

Kapitálové příjmy byly plněny celkem na 98,33 %.

Transfery přijaté od MHMP byly plněny na 100 %.

 

 • Výdaje rozpočtu byly plněny na 56,18 % (viz příloha č.1)

Běžné výdaje byly plněny na 71,95 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura (údržba zeleně, odvoz odpadu, úklid chodníků atd.) byla plněna na 64,52 %.

Kapitola 03 – Doprava (oprava a údržba silnic, značení) byla plněna na 11,19 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport (práce s dětmi, školy v přírodě, sport) byla plněna na 91,17 %.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (práce sociální komise-důchodci) byla plněna na 93,57 %.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (práce Klubu žen, sociální komise-důchodci) plněna na 93,68 %.

Kapitola 07 – Bezpečnost (hasiči) byla plněna na 99,51 %.

Kapitola 08 – Hospodářství (osvětlení park, rychlostní panely) byla plněna na 50,37 %.

Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 61,72 %.

 

Kapitálové výdaje byly plněny na 39,81 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura byla plněna na 56,44 %.

Kapitola 03 – Doprava byla plněna na 6,86 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport byla plněna na 40,80 %.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast byla plněna na 100,01%

Kapitola 07 – Bezpečnost byla plněna na 100,07 %.

Kapitola 08 – Hospodářství byla čerpána na 39,95 %.

Při FV za rok 2022 bylo MČ zažádáno o převod investičních prostředků do roku 2023.

Kapitola 09 – Vnitřní správa plněna na 54,61 %.

      

 

 • Celkový výsledek hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2022 je schodek ve výši 55 147,89 tis. Kč, který byl kryt z nevyčerpaných dotací z roku 2022 a prostředků z minulých let. Nebyly čerpány dotace ve výši 2,5 mil. Kč a bylo zažádáno o jejich převod do roku 2023.

 

 

 • Finanční vypořádání za rok 2022 (viz příloha č. 2)

                                                      předpis                      odvod                  doplatek

poplatek ze psů (25%)                46 059,00                  11 514,75                   0,00

poplatek z pobytu (25%)          110 928,00                  27 732,00                   0,00       

                                               

                                                  poskytnuto               vyčerpáno             k vrácení

neinvestiční dotace                  4 118 900,00           2 243 890,98      1 846 703,32  

investiční dotace (2018-21)     1 167 140,89             350 932,65          816 208,24

státní rozpočet                         7 950 492,17           7 784 079,97         166 412,20                      

 

V rámci finančního vypořádání za rok 2022 bylo zažádáno o převod nevyčerpaných dotací ve výši 2 521 885,24 Kč do roku 2023. Jedná se o úpravu a rekonstrukci CZSS Březiněves, opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací a výsadbu stromořadí – polní cesta Ke Zdibům a K Třeboradicům.

 

 

 • Tvorba a použití fondů v roce 2022 :

Sociální fond:

      Zůstatek z roku 2021                   123 098,55

      Příděl ve výši 4% z hr.mezd        107 785,20

      Výdaje                                           97 552,00

      Zůstatek k 31.12.2022               133 331,75

 

      Fond rezerv a rozvoje :

      Zůstatek z roku 2021                       5 633,59

      Převod z účtu VHČ                42 600 000,00     

      Úroky 1-12/2022                      2 060 109,88

      Zůstatek TV k 31.12.2022    44 651 690,88

      Zůstatek FRR k 31.12.2022        14 052,59

 

 • Hospodářská činnost MČ za rok 2022

Náklady:

501 – spotřeba materiálu              197 025,19

502 – spotřeba energie                 589 978,25

511 – opravy a udržování            551 547,40

518 – ostatní služby                     662 035,98

521 – mzdové náklady                 252 450,00

549 – ostatní náklady z činnosti              2,25

556 – tvorba a zúčt.oprav.polož.    - 2 216,00

Náklady celkem                       2 250 823,07        

 

      Výnosy :

      602 – výnosy z prodeje služeb     273 791,65

      603 – výnosy z pronájmu          1 642 102,92

      649 – ostatní výnosy z činnosti   -899 552,91     

      662 – úroky                                   335 407,77

      Výnosy celkem                          1 351 749,43

 

      HV před zdaněním                     -899 073,64

       

 • Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2022 :

Běžný účet                                8 883 974,31 Kč

TV k běžnému účtu                10 496 201,59 Kč

Sociální fond                               133 331,75 Kč

Fond rezerv a rozvoje                   14 052,59 Kč

TV k fondu rezerv a rozvoje  44 651 690,88 Kč

Vedlejší hosp.činnost                  817 464,90 Kč

TV k účtu VHČ                        5 268 400,95 Kč

Depozitní účet                              604 949,00 Kč

 

 • Příspěvkové organizace

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Mateřské školy Březiněves, příspěvková organizace, K Březince 459/3, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2022 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1 850 029,09 Kč . Hospodaření MŠ za rok 2022 skončilo ztrátou ve výši 393 389,57 Kč. Hospodářský výsledek bude hrazen z příspěvku na provoz, který převede MČ Březiněves na účet MŠ Březiněves.

 

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace, Na Hlavní 14/41, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2022 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3 294 217,41 Kč (částka je včetně zůstatku dotace z roku 2021 ve výši 671 656,41 Kč). Dotace byla použita na provoz a vybavení nově zřizovaných ordinací. Dále byla schválena investiční část dotace na pořízení HIM pro nově zřizované ordinace ve výši 527 439,- Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Hospodaření CZSS Březiněves za rok 2022 skončilo ziskem ve výši 17 763,32 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond.

 

9)  Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2022. Fyzická inventura proběhla 31.12.2022 a dokladová inventura 23.1.-12.2.2023.

      Zpráva  o výsledku inventarizace byla předložena zastupitelstvu na 7. zasedání MČ Praha-Březiněves dne 27.2.2023  usnesení č. 9.7./23 (viz příloha č.3).

 

10) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a je součástí závěrečného účtu za rok 2022. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínech od 19.9. do 6.10.2022 a od 13.3. – 23.3.2023.

Viz příloha č. 6

 

Součástí Závěrečného účtu MČ Praha – Březiněves za rok 2022 jsou účetní výkazy MČ Praha – Březiněves, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2022 a záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2022.

 

Návrh závěrečného účtu byl dle § 17, odst. 6) zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projed-náním v zastupitelstvu MČ.

 

 

Připomínky k závěrečnému účtu mohli občané uplatnit v písemné formě do 22.5.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves dne 22.5.2023.

           

                                                                                                                                                                                                   

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2022

Příloha č. 2 – Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2022

Příloha č. 3 – Inventarizační zpráva

Příloha č. 4 – Účetní výkazy

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Příloha
 • Přehled o peněžních tocích
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu

      Příloha č. 5 – Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu

 • FIN 2 -12 M
 • Sestava 120

Příloha č. 6 – Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2022

                 

      Schváleno zastupitelstvem 22.5.2023, č.usnesení 2.10/23.

 

 

Ing. Jiří Haramul

Starosta MČ Praha - Březiněves

Ke stažení
Příloha č.1Příloha č.2Příloha č.3Příloha č.4Příloha č.5Příloha č.6

 

 

01Červen
SVOZ BIOODPADU
02Červen
DĚTSKÝ DEN - ČÍM BUDU AŽ VYROSTU
Milé děti, zveme vás na dětský den, který se bude konat v Březiněvsi dne 02. 06. 2024 od 13 do 18...
06Červen
Příběhy slavných - vyprávění spisovatelky PhDr. Marie Formáčkové
Srdečně Vás zveme na přednášku do knihovny Březiněves. Tentokrát si poslechneme vyprávění PhDr....
08Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
15Červen
BŘEZINĚFEST
20Červen
Beseda v knihovně: Osobní styl a image - tentokrát o letních kombinacích
Přijďte si poslechnout inspirativní rady a naučit se , jak zdůraznit svůj osobní styl během letních...
22Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
22Červen
SVOZ BIOODPADU
20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2