loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Výbory a komise
Rekreační areál

Výbory a komise

V rámci zastupitelstva městské části Praha-Březiněves pracuje celkem devět výborů a komisí, které mají na starost jednotlivé oblasti života obyvatel. Existenci finančního a kontrolního výboru nařizuje zákon, zbylé komise jsou zřizovány zastupitelstvem podle potřeby.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ, každoročně sestavuje návrh rozpočtu MČ, připravuje a vyjadřuje se k návrhům nových smluv.

Počet členů: 3

Předseda výboru: Ing. Jan Vocel

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání finančního výboru dne 23. 10. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 19. 6. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 13. 2. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 9. 11. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 12. 9. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 1. 2. 2016

Kontrolní výbor

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ, provádí kontrolu věcného plnění usnesení zastupitelstva, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl. m. Prahou, podle potřeby spolupracuje s finančním výborem, s jednotlivými komisemi a zaměstnanci MČ.

Počet členů: 3

Předsedkyně výboru: Zdeňka Maděrová

Sociální komise

Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků a k žádostem o přidělení bytu, zajišťuje vyplácení příspěvků na pobyty dětí, navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročí, zajišťuje vítání občánků, spolupracuje se školskými zařízeními v MČ a s kulturní a školskou komisí, provádí místní šetření v sociální oblasti.

Počet členů: 5

Předsedkyně komise: Zdeňka Maděrová

Stavební komise

Sleduje veškerou stavební činnosti na území MČ, posuzuje požadavky na připojení do inženýrských sítí a na komunikace, podává náměty pro novelizaci územního plánu, kontroluje dodržování platného územního plánu, účastní se místních šetření na stavbách, komunikuje se zástupci firem realizujících zakázky MČ, navrhuje sankce při porušení zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 5

Předseda komise: Ing. David Albert

Komise dopravy

Sleduje a kontroluje stav komunikací a chodníků, sleduje a pomáhá řešit dopravní problematiku (navrhuje a řeší, ve spolupráci s odborem dopravy P-8, s odborem dopravy magistrátu hl. m. Prahy a dopravní policií ČR, změny ve vodorovném a svislém značení, sleduje stav dopravního značení, zadává pokyn k opravě nebo výměně stávajícího, schváleného dopravního značení).

Počet členů: 5

Předseda komise: Zdeněk Korint

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 11. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 3. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 24. 10. 2016
Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2016

Komise životního prostředí

Sleduje a kontroluje stav zeleně a dřevin, čistotu veřejných prostranství a zabývá se odpadovým hospodářstvím.

Počet členů: 3

Předseda komise: Ing. Martin Javorník

Komise kultury a školství

Dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními, připravuje a předkládá zastupitelstvu plán kulturně-společenských akcí včetně jejich rozpočtu, podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ a aktivity sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi.

Počet členů: 6

Předsedkyně komise: Mgr. Zdenka Chaloupecká

Komise veřejného pořádku 

Kontroluje dodržování obecně platných vyhlášek vydaných obcí, upozorňuje starostu a ostatní zastupitele na vzniklé nedostatky na území MČ, které je třeba řešit, spolupracuje s městskou policií, navrhuje sankce při porušování zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Tomáš Sekera

Komise pro média a informační technologie

Komise diskutuje a připravuje podklady pro prezentaci městské části navenek prostřednictvím vlastních informačních kanálů (webové prezentace, Facebook, tištěný zpravodaj) nebo externích médií. Komise je nápomocna při tvorbě mediálního obsahu týkajícího se městské části a činnosti jednotlivých spolků a organizací. Komise se organizačně podílí na projektech týkající se informační infrastruktury městské části a podporuje zvyšování dostupnosti informačních technologií občanům.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Martin Převrátil

Komise bezpečnosti a krizového řízení

Komise řeší mimořádné události, tedy škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy a havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Komise spolupracuje s povodňovou komisí jako příslušný orgán k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Komise spolupracuje s krizovým štábem, který je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací nebo mimořádných událostí.

Počet členů: 3

Předseda komise: Petr Petrášek

Komise sportu a volného času

Komise podporuje sportovní a volnočasové aktivity v městské části, vytváří prostředí pro rozvoj zejména mládežnického sportu a v obecné rovině posuzuje projekty z oblasti sportu a tělovýchovy. Se sportovními kluby, školami a dalšími institucemi spolupracuje při vytváření strategií sportovních a volnočasových aktivit a zajištění jejich financování.

Počet členů: 4

Předseda komise: Petr Petrášek

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Petrohrad - jeho památky a pamětihodnosti
17. 10. 2019 - 17:30 - 19:00
Setkání se živými, ochočenými netopýry
24. 10. 2019 - 18:30
Lampionový průvod
03. 11. 2019 - 18:30
Vítání občánků 2019
24. 11. 2019 - 24. 10. 2019 - 16:00-17:30
Více >>