loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Užitečné informace>Potřebuji vyřídit...

Potřebuji vyřídit...

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

MÍSTNÍ POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT

PŘIHLÁŠENÍ K POPLATKU ZA PSA

VIDIMACE A LEGALIZACE

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA OZDRAVNÝ POBYT DÍTĚTE (FORMULÁŘ)

OHLÁŠENÍ AKCÍ A ZÁBORŮ (FORMULÁŘ)

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN (FORMULÁŘ)

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE KNIHOVNY MČ (FORMULÁŘ)

PŘIHLÁŠKA DO TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY BŘEZINĚVES (FORMULÁŘ)

DALŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
(OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ PASY A DALŠÍ AGENDY MČ PRAHA 8) 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Přihlášení k trvalému pobytu vyřizuje asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy. Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci;
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun;
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům;
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis);
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 50 Kč a hradí se v hotovosti. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT A POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Přihlášení k poplatku vyřizuje asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy a finanční výbor.

Hlášení místního poplatku za rekreační pobyt (dle vyhlášky hl.m.Prahy č.27/2003 Sb. hl.m. Prahy)

Sazba místního poplatku činí 15 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek vybírá ubytovatel, který je povinen vždy do 15. dne následujícího měsíce odvést vybrané poplatky úřadu MČ Praha-Březiněves.

Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity (dle vyhlášky hl.m.Prahy č. 26/2003 Sb.hl.m.Prahy a zákona č.348/2009 Sb.)

Sazba místního poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření vždy do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.  

PŘIHLÁŠENÍ K POPLATKU ZA PSA

Přihlášení se k poplatku ze psa, stejně jako jeho odhlášení, vyřizuje asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy.  

Výše poplatků za psy
Fyzické osoby     za prvního psa     300 Kč za rok
  za druhého a každého dalšího psa 600 Kč za rok
     
Poživatelé důchodu za prvního psa 200 Kč za rok
  za druhého a každého dalšího psa 300 Kč za rok
     
Právnické osoby, vlastníci hlídaného objektu za prvního psa 600 Kč za rok
  za druhého a každého dalšího psa 900 Kč za rok

Formulář k přihlášení psa je ke stažení v sekci FORMULÁŘE.

Další informace
 • Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním poplatku ze psů.
 • Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
 • Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.
 • Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
 • Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
 • Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.
 • Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP-P. Dále jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, a to po dobu 2 let od převzetí.
Povinné označování psů

Od 1. 1. 2005 je každý chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa označit mikročipem nebo tetováním a pomocí registrační karty chovatele psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m. Prahy. Po splnění obou podmínek mu bude, u psa označeného mikročipem, ve dvou následujících letech poskytnuta sleva z roční sazby poplatku do výše maximálně 350 Kč. Tiskopis k registraci je možno...

 • vyzvednout na úřadu MČ Praha Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8,
 • stáhnout z on-line portálu hl. m. Prahy


 

VIDIMACE A LEGALIZACE

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) provádí asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy.

Pravidla vidimace a legalizace
 • K provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně.
 • Občan předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu pro cizince).
 • Občan předloží listinu, na které má být podpis ověřen.
 • K provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží listinu a její kopii či opis. 
Správní poplatky (v hotovosti)
za ověření každého podpisu    30 Kč
za ověření opisu za každou stranu 30 Kč


 

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti se řídí zákonem č.634/2004 Sb. Vydání vyřizuje asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy. 

Úřad městské části Praha-Březiněves vydá rybářský lístek žadateli, který má v Praze-Březiněvsi trvalý pobyt, a to po předložení těchto podkladů: 

 • dokladu o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže);
 • platného rybářského lístku nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince);
 • dokladu o zaplacení správního poplatku (viz níže);
 • platného dokladu totožnosti.

Rybářský lístek se vydává na dobu 1, 3 nebo 10 let. Žadatelům mladším 15 let se vydá rybářský lístek vždy na 1 rok.

Správní poplatky (v hotovosti)

 Ceník (platnost lístku 1 rok, 3 roky nebo 10 let)

Osoby starší 15 let

    na 1 rok    100 Kč
  na 3 roky 200 Kč
  na 10 let 500 Kč
  na dobu neurčitou 1000 Kč
     
Osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce na 1 rok 50 Kč 
  na 3 roky 100 Kč
  na 10 let 250 Kč
  na dobu neurčitou 500 Kč

Rybářský řád je ke stažení v sekci FORMULÁŘE.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Předvánoční besídka v Knihovně Březiněves
23. 11. 2019 - 15:00 - 18:00
Vítání občánků 2019
24. 11. 2019 - 16:00-17:30
Rozsvícení vánočního stromečku
30. 11. 2019 - 15:00 - 18:00
Více >>