loading
Zapnout grafiku
Čtvrtek 13. 06. 2024, svátek má Antonín
   
Rekreační areál  

Jednací řád

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves se usneslo v souladu s ust. § 87 odst. 2 a § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, na tomto svém jednacím řádu:


Jednací řád zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání a
usnášení zastupitelstva, kontroly plnění jejich usnesení.


Čl. 1
Úvodní ustanovení


1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech svěřených mu zákonem, zejména § 89 a ostatní zákony, Statutem hl. m. Prahy a jinými obecně platnými předpisy.
2. Rozhodování ve věcech, které jsou podle § 89 zákona svěřeny do působnosti
zastupitelstva městské části nemůže zastupitelstvo svěřit jinému orgánu městské části.

Čl. 2

Jednání zastupitelstva městské částiJednání zastupitelstva se řídí ust. § 60-67 zákona a tímto jednacím řádem.
Zastupitelstvo se schází na:
pracovních jednáních
veřejných zasedáních
kromě těchto forem jednání zastupitelstvo organizuje besedy s občany (interpelace) k aktuálním tématům

Čl. 3

Veřejné zasedání zastupitelstva městské části

3.1 Zasedání svolává starosta, a to podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Starosta svolává zasedání písemně se sdělením programu jednání.
3.2 Úřad MČ informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva MČ na úřední desce úřadu Městské části Praha –
Březiněves, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.
3.3 Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva na základě písemné žádosti jedné třetiny jeho členů. Zasedání se v tomto případě musí konat do 15ti dnů ode dne, kdy byla žádost doručena úřadu městské části.
3.4 Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva rovněž na základě písemné žádosti primátora hl. m. Prahy.

3.5 K platnému usnesení zastupitelstva městské části nebo volbě je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.
3.6 Zastupitelstvo městské části zruší usnesení zastupitelstva městské části, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva městské části.

Čl. 4

Příprava veřejného zasedání zastupitelstva

4.1. Přípravu veřejného zasedání zastupitelstva organizuje starosta městské části, nebo jeho zástupce a přitom stanoví zejména:
a) dobu, místo a program jednání
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c) způsob případného projednání materiálu s občany, jednotlivými komisemi starosty nebo výbory zastupitelstva městské části
d) podle povahy projednávaných bodů účast pracovníků aparátu úřadu městské části

4.2. Problematika, jež má být předmětem jednání, se podle povahy závažnosti a dle předchozího rozhodnutí starosty předkládá pověřeným členem zastupitelstva či jiným odpovědným pracovníkem úřadu městské části:
a) ústně
b) v písemné formě

4.3. V písemné formě se předkládají vždy materiály, které se dotýkají rozpočtu (hospodaření) městské části a jejího rozvoje.
4.4. Písemné materiály pro zasedání zastupitelstva městské části obsahují:
a) název materiálu
b) průvodní zprávu
c) návrh usnesení (rozhodnutí)
4.5. Průvodní zpráva má obsahovat zejména:
a) zhodnocení současného nebo výchozího stavu dané problematiky
b) konkretizaci navrhovaných změn, úprav, návrhů a jiné
c) zdůvodnění těchto změn, úprav, návrhů aj. a odpovídající zhodnocení jejich dopadů: ekonomických, ekologických, sociálních, veřejně-společenských,
občanských aj.
4.6. Ústně předkládaná problematika dodržuje obecně osnovu písemně předkládaných
materiálů.

4.7. Materiály, předkládané písemně či ústně, mají být zpracovány tak, aby umožňovaly členům zastupitelstva kompletně posoudit danou problematiku a přijmout odpovídající usnesení.
4.8. Starosta může podle povahy věci zřídit pro vypracování stanovisek dočasnou pracovní skupinu z členů zastupitelstva, pracovníků úřadu nebo externích odborníků.
4.9. Technické zabezpečení přípravy a organizaci veřejného zasedání zastupitelstva zajišťuje starosta městské části.
4.10. Iniciativní návrhy členů zastupitelstva či pověřených členů komisí se předkládají podle charakteru a závažnosti ústně na veřejném zasedání zastupitelstva nebo písemně, a to zejména v etapě přípravy tohoto zasedání.
4.11. Písemné materiály, určené pro veřejné zasedání zastupitelstva, předkládají předkladatelé starostovi nejpozději 7 dní před termínem konání zasedání tak, aby mohly být projednány starostou a doručeny všem zastupitelům městské části, nejpozději 3 dny před konáním zasedání. Materiály, které nebylo možné v tomto termínu doručit, budou členům zastupitelstva poskytnuty v písemné formě tak, aby je měli v době projednávání příslušného bodu programu na zasedání zastupitelstva k dispozici. Projednání takového materiálu bude ale přerušeno na dobu 15 minut v případě, kdy jeden nebo více zastupitelů o přerušení požádá z důvodu možnosti prostudování materiálu.
4.12. O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva městské části informuje úřad nejpozději 7 dní před datem jednání veřejným oznámením na úřední desce úřadu městské části.
4.13. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva mají: členové zastupitelstva, starosta.
4.14. Členové zastupitelstva a starosta jsou povinni se zúčastnit zasedání zastupitelstva. Neúčast, případně pozdní příchod nebo předčasný odchod jsou povinni s uvedením důvodu oznámit starostovi městské části.

Čl. 5

Průběh veřejného zasedání zastupitelstva
5.1. Starosta nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce nebo jiný pověřený člen zastupitelstva (dále jen „předsedající“) zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání, zjišťuje výsledky hlasování a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
5.2. Každý člen zastupitelstva má právo v rámci projednávání návrhu programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Nejprve se hlasuje o jednotlivých návrzích na doplnění nebo vypuštění a poté o návrhu programu jako celku.

5.3. Při zahájení zasedání prohlásí předsedající, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, popřípadě jaké proti němu byl podány námitky. O námitkách rozhoduje zastupitelstvo hlasováním po vyjádření ověřovatelů.
5.4. Ověřovatele zápisu a návrhový výbor volí zastupitelstvo.
5.5. Předsedající navrhne program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů, včetnějejich pořadí. O zařazení bodů navržených členy zastupitelstva a schválení pořadu jednání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.
5.6. Úvodní slovo k jednotlivým bodům přednese předkladatel.
5.7. Do rozpravy se přihlašují členové zvednutím ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomuto členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení Jednacího řádu nebo porušení platných právních předpisů.
5.8. Zastupitelstvo může hlasovat bez rozpravy o přesunutí bodu programu, jeho vyřazení nebo sloučení rozpravy k dvěma i více bodům a o ukončení rozpravy na návrh člena zastupitelstva nebo starosty.
5.9. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Nikdo další již
nemůže k věci mluvit.
5.10. Hlásí-li se člen zastupitelstva s faktickou poznámkou, dostane slovo neprodleně. Faktická poznámka nesmí překročit dobu 1 minuty.
5.11. Předsedající může udělit slovo i pracovníkovi úřadu, je-li potřebné k objasnění projednávané problematiky nebo k zodpovězení dotazu člena zastupitelstva.
5.12. Zasedání zastupitelstva se může účastnit každý, kdo o to projeví zájem. Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves svá stanoviska, v souladu s jednacím řádem, má každý občan MČ, který dosáhl věku 18-ti let a je v MČ Praha – Březiněves hlášen k trvalému pobytu, dále fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území MČ Praha – Březiněves nemovitost nebo fyzická osoba, která je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha – Březiněves. Těmto osobám městské části musí býti uděleno slovo. Maximální doba příspěvku občana je 5 minut. V ostatních případech rozhoduje o udělení slova zastupitelstvo městské části hlasováním.
5.13. Zastupitelstvo se může dohodnout o omezení počtu vystoupení účastníků k jednotlivým bodům a omezení doby vystoupení.
5.14. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovenou dobu, předsedající mu po předchozím upozornění odejme slovo.
5.15. Předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

Čl. 6

Příprava usnesení – hlasování

6.1. Návrh usnesení zpracovává a předkládá zastupitelstvu k hlasování zvolený návrhový výbor. Návrh usnesení vychází z původního návrhu předkladatele se zapracováním připomínek a návrhů vzešlých z rozpravy. Hlasuje-li se bez rozpravy, předkládá návrhový výbor návrh předkladatele.
6.2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích změn a poté o ostatních částech návrhu.
6.3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, dá předsedající hlasovat o variantě doporučené na základě průběhu rozpravy návrhovým výborem.

6.4. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o posledním protinávrhu. Přijetím jednoho protinávrhu se ostatní považují za nepřijaté.
6.5. O návrhu, který nebyl schválen, není přípustné na témže zasedání hlasovat znovu.
6.6. Usnesení musí být formulováno stručně a jednoznačně. Obsahuje-li úkol, musí být jeho součástí termín a určení nositele tohoto úkolu. Nositelem úkolu může být pouze člen zastupitelstva, výbory zastupitelstva a předsedové výborů městské části.
6.7. Hlasování je zpravidla veřejné, neusnese-li se zastupitelstvo jinak.
6.8. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech zvlášť, stanoví jejich pořadí předsedající.
6.9. Byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, předsedající zasedání ukončí.
6.10. Klesne-li v průběhu zasedání počet členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo nastanou-li skutečnosti znemožňující průběh zasedání, ukončí předsedající zasedání a svolá jeho náhradní termín zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání. Předsedající může též zasedání přerušit a stanovit jeho pokračování na jinou hodinu téhož nebo příštího dne.

Čl. 7

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

7.1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podávat podněty nastarostu, jeho zástupce, předsedy výborů. K tomu využívají především období mezi zasedáními zastupitelstva. Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva jsou součástízápisu z průběhu zasedání. Nemůže-li dotázaný odpovědět v průběhu zasedání, je povinen odpovědět písemně do 30 dnů. O odpovědi jsou informováni všichni členové zastupitelstva na příštím zasedání.

7.2. Zastupitelstvo může do pořadu zasedání zařadit bod, ve kterém mohou se svými dotazy a připomínkami vystoupit přítomní občané. Zařazením tohoto bodu je splněna podmínka dle bodu 5.11.

Čl. 8

Zápis o průběhu zasedání

8.1. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Za pořízení zápisu odpovídá starostoupověřený pracovník úřadu. Zápis musí být pořízen do 7 dnů po zasedání a ověřen ověřovateli. Zápis je uložen na městské části k nahlédnutí. Úřad vede evidenci usnesení a zprávy o jejich plnění.
8.2. Zápis obsahuje: - den konání

- hodinu zahájení a ukončení
- počet členů zastupitelstva
- schválený program jednání
- průběh rozpravy
- průběh a výsledek hlasování
- jmenovité hlasování, v případě shody hlasování zastupitelů se toto ustanovení neuplatní
- přijatá usnesení
- podané dotazy a návrhy
- prezenční listinu


Čl. 9

Kontrola plnění usnesení


9.1. Kontrolou plnění usnesení je trvale pověřen kontrolní výbor.

Čl. 10

Pracovní jednání zastupitelstva

10.1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby na pracovních jednáních. Pracovní jednání jsou neveřejná. Podle povahy pracovního jednání se ho účastní pracovníci úřadu nebo přizvaní odborníci.
10.2. Pracovní jednání slouží zejména k podrobnému seznámení členů zastupitelstva s problematikou správy městské části, k vznášení námětů, návrhů a připomínek a seznámení s přípravou materiálů k projednání na zasedání zastupitelstva městské části.
10.3. Pracovní jednání svolává starosta.
10.4. Požádají-li o svolání pracovního jednání alespoň 3 členové zastupitelstva, je starosta povinen pracovní jednání svolat.

10.5. Z jednání pořizuje zápis pověřený člen zastupitelstva nebo pracovník městské části, pokud e na tom shodne většina přítomných členů.
10.6. Průběh pracovního jednání, jeho program, je schvalován na základ všeobecného souhlasu nebo hlasování.
10.7. Na pracovním jednání zastupitelstva nelze přijímat usnesení, rozhodnutí ani provádět volbu.

Čl. 11
Kluby

11.1. Zastupitelé jsou oprávněni vytvářet stranické nebo nezávislé kluby za účelem předjednání záležitostí týkajících se MČ Praha-Březiněves.

Čl. 12
Účinnost

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení 3. 12. 2018, usnesením č. 3.3/18.

 

Ing.Jiří Haramul 

starosta MČ Praha - Březiněves

Zdeněk Korint

místostarosta MČ Praha – Březiněves 

Jednací řád ke stažení ve formátu pdf  .

 

15Červen
BŘEZINĚFEST
20Červen
Beseda v knihovně: Osobní styl a image - tentokrát o letních kombinacích
Přijďte si poslechnout inspirativní rady a naučit se , jak zdůraznit svůj osobní styl během letních...
22Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
22Červen
SVOZ BIOODPADU
20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2