loading
Zapnout grafiku
Čtvrtek 13. 06. 2024, svátek má Antonín
   
Rekreační areál  

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Informace správce osobních údajů o rozsahu a způsobu zpracovávání osobních údajů fyzických osob souladu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností od 25.05.2018.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů je:

Městská část Praha - Březiněves (dále jen „MČ“)

IČ:                           00240109

se sídlem:            U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

prostřednictvím orgánu obce, kterým je:

Úřad městské části Praha - Březiněves

se sídlem:            U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

Údaje týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci ÚMČ zpracovávají jednotlivé odbory (úseky) ÚMČ podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným organizačním řadem úřadu.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Přístup k údajům

  • právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Oprava údajů

  • právo na opravu nepřesných osobních údajů anebo doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu

Omezení zpracování (na nezbytná data a uchování dat)

  • právo se zakládá na souhlasu subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

Přenositelnost údajů

  • právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem údajů správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výmaz údajů- právo být zapomenut

  • právo na vymazání těch osobních údajů, které již nejsou potřebné, při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, neexistuje-li oprávněný právní důvod pro zpracování.

Právo vznést námitku

  • právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. ÚMČ údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami občana, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA JEJICH ULOŽENÍ

Souhrnná tabulka přehledu agend zpracovávajících osobní údaje dle účelu zpracování, identifikace správců, zdrojů osobních údajů a jejich podoby (digitální či papírové, typu osobních údajů, podle jejich archivační lhůty a v závislosti na právním titulu a základě (přehled zákonů a předpisů, podle nichž jsou osobní údaje zpracovávány).

Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich uložení 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

ÚMČ má v listinné i elektronické podobě zpracovaný Přehled jednotlivých účelů pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí zákonem č.  499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě. Subjektu údajů budou sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

Lhůta pro poskytnutí informace: nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány.

JAK PODAT ŽÁDOST

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je městská část.

ÚMČ přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

  • Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ
  • Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření není přípustný.

Kontaktní údaje pro podání

Listinné podání

( s ověřeným podpisem)

Městská část Praha - Březiněves

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

Osobní podání

Městská část Praha - Březiněves

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

e-mailem (s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem)

info@brezineves.cz

ID datové schránky 

atzaqa2

 

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce uložit přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Může také odmítnout žádosti vyhovět. V takovém případě ÚMČ v součinnosti s pověřencem zpracuje stručné zdůvodnění, v němž žadatele vyrozumí o odmítnutí a uvede důvody, pro které žádosti nevyhověl. Současně mu poskytne informaci o právu obrátit se na dozorový úřad ÚOOÚ a soudní orgán.

POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec je v přímém kontaktu s vedením MČ a má přímý přístup k vedení MČ. Pověřenec je kvalifikovanou osobou, znalou právních předpisů na ochranu osobních údajů (včetně důkladné znalosti Nařízení). Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39 Nařízení.

Pověřenec je vázaný mlčenlivostí o skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděl.

Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (občané). Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je městská část.

Kontaktní údaje pověřence :

Operátor ICT, a.s.

Telefon:                +420 246 030 971

Se sídlem:            Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ:                           02795281

e-mail:  dpo@operatorict.cz

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

se sídlem:                            Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon:                                 +420 234 665 111

E-mail:                                  posta@uoou.cz

Datová schránka:              qkbaa2n

webové stránky:               https://www.uoou.cz

 

15Červen
BŘEZINĚFEST
20Červen
Beseda v knihovně: Osobní styl a image - tentokrát o letních kombinacích
Přijďte si poslechnout inspirativní rady a naučit se , jak zdůraznit svůj osobní styl během letních...
22Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
22Červen
SVOZ BIOODPADU
20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2