loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1948

Období: 1948 - zpětný zápis

1948 – zpětný záznam

Nový rok nám přišel o mrazu –2°C a jihozápadním větrem.
Tento rok možno nazvati rokem revolučním, nebo historickým. Správné je však oboje. V novoročním projevu vyzval předseda vlády soudruh Gottvald všechny pracující a zdravé vlastenecké síly republiky, aby se soustředily k provedení úkolů, které nás čekají. Proto drazí přátelé řekl soudruh Gottvald do nového roku, který je též rokem sokolského hesla. Kupředu, dnes již vyzkoušenou cestou lidové demokracie k pokojnému a šťastnému životu všech pracujících kupředu, zpátky ni krok. Nyní se ale vraťme k životu na vesnici.

24.1. Sbor dobrovolných hasičů pořádal v hostinci „u Bečvářů“ „Hasičský ples“, který má již svou tradici. Hasičský ples jaksi náleží starším lidem. Místní občané plesu přáli a po sousedsku společně jej navštívili. Plesová nálada byla velice přátelská. Manželky ku svým mužům byly shovívavé, čímž nálada brzy je veselá, však jejich shovívavost má tu příčinu, že naše ženy rády na tento ples mají nové šaty, pro něž na muže při častém napití nehledí.
Aby finanční příjem plesu byl co možná nejvyšší, pořadatelé mají tombolu. Tombola se skládá z darů od některých členů Sboru dobrovolných hasičů a jejich přátel, ponejvíce z lahví vína, dortů, pečiva a různých potřebných věcí. Sešlé dary se označí cenami. Na takto označené věci se prodávají číslované lístky a to v různém počtu. Kolik lístků se rozprodá, tolik lístků se stejnými čísly ve stejných barvách ostane v tombole. Když pořadatelé uznají vhodnou dobu, dají vytroubit tah na tombolu. Lístky do tomboly se dají do nějakého sáčku, po případě do pánského klobouku. Po řádném promíchání lístků zde některé mladé děvče tahá po jednom lístku. Kolik jest cen, tolik lístků vytáhne. Vytažené číslo některý z pořadatelů ohlásí a totéž číslo prodané ve stejné barvě vytaženého lístku vyhrává určenou cenu. Lístků se prodá ne vždy stejně, ale asi kolem 400 až 500 lístků, to záleží na koupěchtivých a na návštěvnosti, Lístky se obyčejně prodávají 3 kusy za 5,-Kč. Cen bývá kolem dvaceti, někdy více, někdy méně, to záleží jaké věci jsou do tomboly darovány. Ples byl ze soboty na neděli, tak že domů nikdo nepospíchal a při dobré náladě se tančilo až do pozdního rána.
Počasí v lednu – Od 1. do 4. ledna –2°C, 3.1. teplota +3°C.
Od 5. do 11. ledna +1°C – 9°C, pršelo, poletoval sníh.
Od 12. do 18. ledna –2°C, přes den +1°C - +6°C, pršelo se sněhem.
Stálý severozápadní vítr i velký západní vítr.
Od 19. do 25. ledna –3°C - -7°C. 22.1. padal sníh.
Od 26. do 31. ledna –1°C, 31.1. zamračeno a prší.

Ustavení rolnické komise
Dle vládního schválení o revizi pozemkové reformy jsou v obcích zvolené rolnické komise. Rolnická komise jest nápomocna i podřízena ministerstvu zemědělství při provádění pozemkové reformy. Místní dvůr podléhá revizi pozemkové reformy.

Předsedou Svoboda Oldřich, za uchazeče
Místopředseda – Mikan Josef
Členové - Doležal Karel
Žežulík Antonín
Haramul Josef
Řezníček Karel

7.2. Skupina SČM provedla v obci sbírku pro stavbu mládeže. Sbírka vynesla 16 párů rukavic a 1 pár ponožek.

14.2. Sportovní klub pořádal „Maškarní karneval“ v hostinci u Bečvářů. Karneval byl pochvalně navštíven, ale bylo málo masek. Masky byly ponejvíce cikánky, miminka, báby, dědkové, masky takové, které se dají snadno pořídit doma. Příčina , že jest málo masek je, že půjčení masky je drahé a pohybuje se v ceně mezi 300 – 500 korun. Aby karneval byl maškarního rázu, pořadatelé nemaskovaným prodávali za 10 korun papírové čepice různých tvarů a barvy. Do půlnoci masky mají volbu, chodí si sami pro tančící, jest jim dovoleno i žádáno, aby se vesele na karnevalu vyváděli. O půlnoci se masky odmaskují. Z darů od příznivců sportu měli pořadatelé bohatou tombolu. Karneval byl veselý a tančilo se až do rána.


29.2. Sehrála místní skupina SČM v hostinci u Běčvářů divadelní hru Karla Baláka „Kdo je vlastně blázen“. Hra byla velmi navštívena a divákům se líbila. Tato skupina si velmi dobře vede. Přesto, že převládají dívky, je velmi iniciativní s velkými přísliby do budoucna.

Nyní vážený čtenáři považuji za nutné zmíniti se o velkých únorových událostech, které ovlivnily i život na vesnici. 17. Února vyzvala Komunistická strana všechen pracující lid, dělníky, rolníky, živnostníky, inteligenci a všechny demokratické a pokrokové síly, bez rozdílu stran, Čechy i Slováky, aby byli v pohotovosti a připraveni všemi silami hned v zárodku zmařiti jakékoliv podvratné záměry a reakce a chránili zájem státu a národa. Ve vládě nastala vinou ministrů zastupující stranu národně socialistickou, lidovou jakož i stranu slovenských demokratů krize. Ministři těchto stran utvořili uvnitř vlády jednotný zpátečnický blok, který nakonec zapříčinil, že už přes měsíc byla ve vládě znemožněna jakákoliv práce. 21. února velké shromáždění lidu na Staroměstském náměstí. V tento den byl též zaslán dopis předsednictva KSČ presidentu republiky, ve kterém žádají, aby president přijal demisi zmíněných ministrů, aby mohl předseda vlády zahájit ihned jednání o doplnění vlády podle ústavy a demokratických zvyklostí. 25. února přijal president republiky Dr. E. Beneš demisi členů vlády. Současně oznámil pan president předsedovi vlády Kl. Gottvaldovi, že přijímá jeho návrh na doplnění a rekonstrukci vlády. 25. února v odpoledních hodinách konala se na Staroměstském náměstí statisícová manifestace všech pracujících, aby vyslechli projev předsedy vlády soudruha Klementa Gottvalda. Oznámil občanům, že nová vláda je doplněna a rekonstruována a vyzval lid, aby se ještě více semknul v mohutné pracovní úsilí, abychom překonali veškeré obtíže, které ještě před námi stojí. Bylo to veliké vítězství dělnické třídy nad reakcí. Písní práce byla tato historická manifestace ukončena. Lidé na vesnici si ulehčeně oddechli. Každý byl rád, že se to odbylo bez velkých následků.

Březen

6. Března – předvečer 87. Narozenin presidenta osvoboditele T.G. Masaryka uspořádal SČM oslavu o 20 hodině večerní v sále hostince u Bečvářů. Oslavu zahájil předseda skupiny. Členové jednotlivě i sborově recitovali báseň od Jířího Mahena „Noc na hradě“. Dále recitovali pásmo od Jaroslava Seifrta „Rozhovor se smrtí“. 13 letá Jaroslava Linková hrála na chromatiku oblíbené písně presidentovi: Teče voda teče, Ach synku, synku. Dále členové skupiny přednesli pásmo od Josefa Hory „Muž“. Žákyně druhé a třetí třídy obecné školy zazpívaly národní písně a předvedly různé tanečky. Slavnost byla ukončena zazpíváním státních hymen všemi přítomnými. Slavnost byla hojně navštívena.

Ustavení Akčního výboru NF (Národní fronty)
Po únorových událostech na výzvu předsedy vlády Klementa Gottvalda byly utvořeny akční výbory. Účelem akčního výboru jest v obci urovnati všechny nesrovnalosti a podezřelé individum nepřipustit do obecních složek.
Členové akčního výboru: předseda – Svoboda Oldřich
Členové - Bareš Vojtěch
Luxík Zdeněk
Buzková Hana
Hejlek Karel

Národní směna vítězství.
Iniciativy ROH ( Revoluční odborové hnutí) v celém státě byla odpracována „Směna vítězství“ na počest vítězného února. Dne 21. Března pod vedením SČM v obci bylo odpracováno 290 hodin k účelu sběru odpadových surovin. Sebráno bylo: 20q železa, 10q litiny, 6q papíru, 0,5q barevných kovů, 5q skla. Celkem 45q surovin pro náš průmysl.

Dne 28. března ochotníci skupiny SČM sehráli veselou divadelní hru „Láska v offsidu“. Je jasné, že svazačky táhnou zdejší lid ke kultuře a dobře činí. Práce se jim daří a najdou dosti ochotných rukou ve straně KSČ, které rády pomohou.

Počasí v březnu
Od 1. do 6. 3. mrazy -4°C až –8°C.
Od 7. do 23.3. po ránu +1°C až +8°C, přes den na slunci až 22°C, často slabé deště.
Od 23. do 31.3. po ránu –2°C až –4°C. na poledne na slunci 12°C až 22°C.

Duben

Vzhledem k nastávající parcelaci v obci na základě zákona o revizi první pozemkové reformě přednesl předseda MNV soudruh Skalický námět na zřízení obecních ulic. Na katastru 87/14 v nově zastavené části. Jeho návrh byl MNV přijat jednohlasně. K tomuto účelu v obci Bášť bylo ohledně kamene navázáno jednání, kde na katastru obce Bášť v kamenných lomech se kámen nalámal. Tento námět přednesl předseda soudruh Skalický na schůzi místní organizace KSČ dne 7. března, na níž se členové usnesli, že se přičiní o její zdárné provedení. S pracemi bylo započato dne 3. dubna, a též s lámáním a dovážením kamene.

Dne 9. dubna šlo z obce 7 branců do Čakovic k odvodu. Z nich bylo uznáno 5 schopných. Před odchodem do Čakovic branci u pomníku padlých položili kytici. Večer v hostinci u Bečvářů pořádali „Braneckou zábavu“.

Dne 10. dubna uspořádala MRO (místní osvětová rada) v hostinci u Bečvářů „osvětový večer“. Na večeru přednášel osvětový okresní pracovník inspektor Zídek. Ve své dlouhé přednášce pravil: „Vláda chce, aby náš lid i v širokých vrstvách byl vzdělaný a uvědomělý. Aby každý pracoval hlavou i srdcem, srdce měl na svém místě a každý byl pamětliv: co nechceš, aby druhý tobě činil, nečiň jemu ty.“
Po jeho vysoce kulturní přednášce byl promítán úzký, krátký film. Americká knihovna s obsahem 6-ti milionů knih, dále jak Češi se Slováky si pomáhají a pro zasmání grotesku. Návštěva byla hojná. Přednáška na přítomné hluboce působila. Na dobrovolném vstupu vybráno 946,70 korun.

Počasí v dubnu
Od 1. do 18. dubna ráno +4°C až +8°C, od 19 – 30. dubna ráno 10 – 12°C tepla. Přes den až 22°C. Duben byl příznivý.

Květen
Naši občané bez rozdílu politických stran a stran mužů, žen i mládeže v počtu 188 se zúčastnili svátku práce 1. května. O osmé hodině ranní se účastníci scházeli před hostincem u Bečvářů, kde se řadili do průvodu. V čele průvodu šla krojovaná skupina SČM a školní mládež, vesměs děvčata v národních krojích. Dále ve vycházkových úborech hasiči, za nimi krojované ženy, členky místní KSČ, za ženami další účastníci muži i ženy, ponejvíce členové místní KSČ. V předu členové SČM nesli státní vlajky, ověnčené obrazy presidenta republiky dr. Edvarda Beneše a předsedy vlády Klementa Gottvalda a stuhami v národních barvách ozdobenou májku. Taktéž příslušníci KSČ nesli vlajku Československou a svoji rudou vlajku. V prvé a druhé třetině průvodu byly neseny standarty s různými nápisy. Průvod uzavíraly zeleně ověnčené vozy, v nichž se vezla děcka a starší lidé, kteří nemohli jíti v průvodu. Vozy i koně propůjčil místní velkostatek. Takto seřazený průvod směsi barev poskytoval malebný pohled. Když byl průvod seřazen, do popředí nastoupila hudba kapelníka V. Řápka z Bořanovic. Průvod se dal na pochod do Velkého Báště. Prošli jsme obcemi Bořanovice a bořanovičtí se k nám připojili. Líbezničtí se k nám připojili v Líbeznicích. V uspořádaném průvodu jsme šli do obce Baštěku. V Baštěku jsme se otočili a připojili k obcím z druhé strany ( Odolená Voda, Předboj, Břežany atd.). Společně jsme šli na stanoviště do Velkého Báště, kde se odbýval slavnostní svátek práce. Po celou cestu, až na stanoviště, do pochodu hrála hudba. Po zahájení slavnosti z naší obce skupina SČM recitovala pásmo „Jaro naší země“ od Nikolaje Ašejeva. Po ukončení recitace měla proslov místní členka SČM Květa Fialová. Po proslovech několika řečníků byla slavnost ukončena. Počasí bylo příznivé, ráno bylo chladno, ač slunce hřálo, foukal severní vítr, takže jsme unesli vrchní kabáty. Během dopoledne se vítr utišil a odpoledne bylo teplo. Po shlédnutí všech přítomných průvodů s přičiněním místní organizace KSČ, průvod naší obce byl nejpestřejší a nejlépe organizován.

Třetí výročí květnové revoluce.
Pod záštitou MOR (místní osvětová rada) oslavy květnové revoluce, uspořádala místní skupina SČM „Pietní slavnost“. Slavnost byla zahájena 8. Května o sedmé hodině večerní u pomníku padlých. U pomníku vlály vlajky ČSR a SSSR. Taktéž v elé obci na každém domě vlála vlajka ČSR. Při vzpomínce na revoluci k pomníku padlých od místních občanů bylo položeno mnoho květin a od skupiny SČM věnec.
Toho dne se teplota pohybovala mezi 22 – 25°C tepla. Při zahájení slavnosti se zamračilo a zakrátko počalo pršet. Déšť byl dosti hustý, ale program slavnosti u pomníku byl dle programu ukončen. V slavnosti se dále pokračovalo v sále hostince u Bečvářů. Ač se po dešti utvořilo pochmurné počasí, naši občané se slavnosti v hostinci ve velkém počtu zúčastnili. Skupina SČM recitovala přiléhavé revoluční pásmo. Školní mládež pod dozorem předvedla různé tance. Ráz slavnosti znázorňoval dobu okupace, dobu revoluce a dobu po osvobození. Slavnost byla ukončena zazpíváním státních hymen.

Pouť
Pouť přišla na neděli 16. května. Dopoledne bylo jako u jiné neděle. Odpoledne místní organizace KSČ pořádala v hostinci u Bečvářů taneční zábavu. Zábava byla hodně navštívena. Sportovní klub odpoledne před slušnou návštěvou sehrál fotbalový zápas. Stánek s cukrovím zde žádný nebyl. Majitelům prodejních stánků říkáme kramáři. U hostince byl jeden stánek s různým skleněným zbožím. Pouť byla spíše jako jiná neděle, přespolních návštěvníků, jako na pouti bývá, zde nebylo.

23. května provedla místní skupina SČM sbírku na řecké děti, které byly převezeny do Československa po občanské válce v Řecku. Bylo sebráno 119 obleků a 295,- korun.

27. května - Narozeniny presidenta Budovatele dr. Edvarda Beneše.
Dne 27. května skupina SČM uspořádala v hostinci u Bečvářů za hojné účasti místních občanů slavnostní schůzi. Po proslovu a recitaci SČM děti mateřské školky pod dohledem učitelky Strakové přednesly básně k 64. narozeninám presidenta republiky. Děti mateřské školky z velké části vyplnily program slavnosti. Básničky maličkých byly velice milé a hezké a přítomní je odměnili velkým potleskem. Slavnostní schůze byla ukončena zazpíváním státní hymny.

Volby
Veřejné volby do národního shromáždění konané 30. května. Výsledek voleb v naší obci – oprávněných voličů 292, odevzdaných hlasů kandidátce Národní fronty – 290, odevzdané bílé lístky proti Národní frontě – 2. V těchto volbách byly dvě kandidátní listiny. Kandidátka pro Národní frontu a proti kandidátka bílá.
Dobře si pamatuji na dřívější volby z doby Rakouska, kdy naši lidé vesměs pracovali u dvora. Za Rakouska správce dvora Borovička na dělníky zaměstnané u dvora činil nátlak, aby nevolili socialisty a stranu agrární. Za prvé republiky přinesly volby v obci vždy neklid v občanstvu. Politické strany se navzájem předháněly ve vyvěšování volebních plakátů a nálepek. Volební stranická agitace přinesla mezi občanstvo vzájemné podezřívání a v kamarádství chlad. Volby 30. května nesvár v obci s sebou nepřinesly. Volební místnost byla v hostinci u Bečvářů.

Počasí – po ránu 7 – 12°C tepla, přes den teplota 12 – 26°C. 7. a 8. května teplota 24°C, nad obcí bouřka a kroupy. Kroupy nenadělaly škody. 18. května bouřka. Za květen mimo bouřek vydatné deště devětkrát.

Červen
6. června – Sbírka na místní rozhlas. Dnes skupina SČM provedla sbírku na místní rozhlas. Sbírka vynesla 17.725,- korun. Rozhlas měl býti postaven do konce dvouletého plánu. Národní podnik Tesla, který měl rozhlasové zařízení dodat, z důvodů velkých zahraničních dodávek jej dodat nemohl. Z těchto důvodů nemohl býti místní rozhlas postaven.

Počasí
Od 1. do 15.června teplota 23 – 30°C. 9 a 16. června bouřky a dlouhé, vydatné deště.
Ve dnech 15 – 30. června teploty 25 – 28°C.

26. června – Sokolský slet, průvod Prahou.

Červenec
V naší obci žně počaly 20. července. Červenec byl v teplotě méně ustálený, oproti červnu. Noci 4 – 9°C. Přes den v prvé polovině měsíce od 25 do 31. teplota 24 – 33°C. Na žních se pracovalo dobře, počasí ustálené a dobré.

Srpen
Srpen byl teplý a velmi deštivý, což ovlivnilo včasné ukončení žní. V prvé polovině měsíce se tepla pohybují mezi 20 až 32°C, na slunci až 39°C. Často zamračeno, od 11 do 15 každý den prší, dlouhé deště. Druhá polovina měsíce 16 – 17 mlhy do 9 hodin. Často zamračeno, deště a přeháňky. Tepla 20 – 26°C, na slunci vyšší.
Rolníci měli žně ukončeny, jen u dvora stálo obilí v panácích. V důsledku dešťů se muselo obilí v panácích přestavovat. Dvůr všechno obilí z polí vymlátí, rolníci jej sváží do stodol.

Září

Úmrtí presidenta Budovatele Dr. Edvarda Beneše.
S úzkostí očekávaná smutná zvěst přišla. Dne 3. září 1948 o 18.10 hodině zemřel druhý president Československé republiky Dr. Edvard Beneš, ve své vile v Sezimově Ústí. Pro svou chorobu se dne 7. června vzdal svého úřadu. Po dlouhých a úmorných údobích intensivní politické a státnické práce, přijížděl do své vily v Sezimově Ústí, aby zde načerpal nových sil a prožil krátká údobí klidu a rodinné pohody. Po odstoupení z presidentského úřadu, stala se vila trvalým místem jeho zaslouženého odpočinku a po beznadějném boji s těžkou nemocí i místem smrti.
Místní občané ve dnech smutku vyvěsili vlajky na půl žerdi. Mnoho našich občanů se bylo poklonit jeho tělesným pozůstatkům v Památníku odboje na Žižkově.
V dne pohřbu 8. září, zdejší občané ve velkém počtu doprovodili presidenta Dr. Edvarda Beneše při jeho poslední cestě Prahou.

Dožínky
Dožínky pořádala v sobotu dne 11. září rada místního dvora a byly uspořádány jako v roce 1947, ale průvod obcí byl mnohem menší. V čele průvodu před hudbou jeli 4 malí chlapci na koních, za hudbou dvojice zemědělských dělnic v národních krojích, které dávají přípitek místním hospodářům. Průvod uzavíralo několik zemědělských dělníků a dělnic velkostatku a několik dětí.
Návštěva taneční zábavy u Bečvářů byla slabá, proti jiným dožínkám se odlišovala tím, že většina přítomných byla v podnapilém stavu. Protože v hostinci u Bečvářů lihovin nečepovali, chodili si dávat nalít do druhé hospody u Vokálků. Čistý výtěžek z dožínek věnovala závodní rada na zakoupení vánočních darů dětem zemědělských dělníků na velkostatku.

Sbírka na obecní knihovnu
Dne 29. září byla v obci provedena sbírka na obecnou, veřejnou knihovnu. Popud sbírce dal okresní knihovník a v obci ji provedla místní knihovní rada. Sbírka vynesla obnos 3.765,- korun, za které byly koupeny knihy.

Počasí:
Rána jsou mlhavá, často zamračeno a přeháňky. Teplota v prvé polovině měsíce ustálená 22 – 24°C. V druhé polovině tepla klesla kolem 15 – 22°C.

Říjen

Posvícení přišlo na neděli 3. října a neodlišovalo se příliš od normální neděle, snad jen obědem, který byl sváteční. Sportovní klub uspořádal v hostinci u Bečvářů taneční zábavu, která se těšila hojné návštěvě a byla veselá, neboť bylo veselo až do rána bílého.
Před hostincem byly dva stánky s různými hračky a na návsi houpačky o čtyřech loďkách. Majitelé stánků i houpaček byli se svými výdělky spokojeni.

24. října provedla místní skupina SČM druhou sbírku odpadových surovin. Utržený výdělek ze sbírky odpadových surovin se sbírkou 2.754,- korun (provedena v obci též skupinou SČM) byl odeslán na stávkující francouzské dělníky.

Oslavy 28. října
Sportovní klub se zúčastnil běhu 28. Října. Dále skupina SČM uspořádala oslavy v sále hostince u Bečvářů. Po proslovech k třicetiletému trvání republiky Československé přednesla místní skupina SČM recitační pásmo. Slavnost byla zakončena státní hymnou. Návštěva byla průměrná.

Počasí:
Počátkem října 18 –22°C tepla, 10. října -1°C mrazu. Po tomto mrazíku se teplota pohybovala mezi 12 – 17°C tepla. Ke konci měsíce tepla klesla na 7 – 8°C. Časté mlhy, zamračeno a podzimní deště.

Listopad

23. listopadu uspořádala MOR v sále hostince u Bečvářů oslavu 52. narozenin prvního dělnického presidenta a třetího presidenta republiky Klementa Gottvalda. Slavnost před četnou návštěvou místních občanů zahájil předseda akčního výboru Národní fronty Antonín Svoboda. Proslov od presidentova dětství až k jeho 52 letům přednesla členka MOR Marta Smrčková. Školní mládež k obrazu presidenta olemovaném státní vlajkou a vlajkou KSČ přednesla přiléhavé recitační pásmo. Dále byl z této oslavy zaslán presidentovi blahopřejný telegram tohoto znění:
Vážený pane presidente,
Občané obce Březiněves, okres Praha – venkov – sever, přejí k Vašim dvaapadesátým narozeninám mnoho zdraví a zdaru v plnění všech úkolů, které ještě stojí na cestě k socialismu a slibují Vám ve vaší práci plnou podporu. Jako malý dar zasíláme sdělení, jak naše obec plnila svou povinnost a splnila předepsané úkoly v zemědělských výrobcích:
Chlebové obilí 143 % předáno 700q
Ječmen 126 % předáno 147q
Krmné obilí 221 % předáno 52q
Brambory 122 % předáno 121q
Maso hovězí 130 %
Maso vepřové 110 %
Vejce 104 %
Mléko 123 %

Podzimní osev splněn na 100 % a byl ukončen v týdnu vzorné práce.

Počasí:
Do 22 tohoto měsíce tepla 10°C klesla na 5°C přes den. V noci mráz -1 - -6°C.
Od 22 tohoto měsíce do konce měsíce ráno –1 - -6°C, přes den tepla až 5°C, mlhavo a zamračeno, ke konci měsíce mlhy po celý den.

Prosinec

5. prosince místní skupina SČM pořádala „Mikulášskou zábavu“. Zábava byla dosti navštívená a mimo věcných dárků bylo posláno mnoho dárků pro veselost, která mezi sebou si posílala ponejvíce mládež. Čím větší množství dárků se posílá, tím lépe pro pořadatele, neboť z každého dárku se platí poplatek ve výši , jak určí odesílatel, poplatku tomu se říká porto. Čím vyšší porto, tím lépe pro pokladnu pořadatelů.


Besídka
Rodičovské sdružení Mateřské školky uspořádalo dne 19. prosince v sále u Bečvářů pod dohledem učitelky Julie Strakové dětskou besídku. Děti mateřské školky sehrály různé krátké pohádky, přednášely básničky a říkanky (sebrala a vydala Emilie Gudrichová – inspektorka mateřské školky). Návštěva byla slušná. Vstupné dobrovolné a čistý výtěžek připadl ve prospěch Mateřské školky. Dary – J. Bohumel daroval 500,- korun na zakoupení stavebnice, 400,- korun věnovalo rodičovské sdružení. Dále 1/4 kg vánočky, řezy s tvarohem a různé cukrovinky, které se rozdělily mezi děti.
Účastníci vystoupení: Šára Oldřich
Luka Petr
Svoboda Pavel
Haramul Josef
Žežulík 
Podlucká Libuše

Výtěžek 1.320,- korun. Na váhu a míru pro účel mateřské školky od rodičů darováno 1.032,- korun.

V zimním období chodí mladší sáňkovat na Horku k Bořanovicům a v letním čase na vycházky do polí.

Počasí:
Mráz ráno se pohyboval od –1 - -9°C. Mrazíky nebyly ustálené. Nejvyšší mrazy dne 21. prosince –9°C, 27 a 28. prosince –8°C. Přes den +2 - +5°C tepla, mlhavo, zamračeno, přeháňky, bez sněhu.
Do 7. prosince velké, husté mlhy jakých není pamětníků. Teplota o vánočních svátcích na 0°C, příjemné počasí.

Shrnutí celého roku

Úprava ulic na katastru č. 87/14. 
Ulice na katastru č. 87/14 před úpravou byly při déle trvajících deštích hluboko rozblácené, nesjízdné i pro chodce těžko použivatelné. Námět na úpravu ulic, jak již bylo uvedeno dal předseda MNV Skalický Karel. Velkou zásluhu, že k úpravě ulic došlo má místní organizace KSČ. Úpravou ulic se započalo v neděli 3. dubna. Část dobrovolných brigádníků šla do lomu v Bášti lámat a vozit kámen, část pracovala na přípravě k štěrkování. Aby výkop šel rychleji, bylo použito obyčejného pluhu taženého párem volů a místama se dvakráte proorávalo. Odhazování hlíny šlo rychle a ihned se spodek pod kámen na čisto upravoval. Z velké části na odhazování hlíny pracovaly ženy a mládež a to s velkým nadšením. Některé ženy a to příslušnice KSČ pracovaly v lomu. Na pracích k úpravě ulic se pracovalo ve volném čase, ponejvíce v neděli a svátkách a to podle počasí, až do konce roku. Upraveno bylo celkem 1.000m čtverečních ulice a 10m kanalizace. Roury na kanalizaci zdarma obstaral člen KSČ Svoboda Antonín, č.p.61. Úprava ulic v tomto roce byla vykonána na 67%. Odpracováno bylo 2.837 hodin v rámci akce KSČ. Nejlepší pracovníci na úpravě ulic jsou členové KSČ – Skalický František, Bareš Vojtěch, Svoboda František, na úpravě ulic pracovali i někteří místní občané.
Nejvíce povozů zdarma k dovežení kamene propůjčil místní dvůr, dále dováželi Jindřich Fiala nákladním autem, někteří rolníci a to málo, propůjčili povozy. Všechny práce na úpravě ulic jsou zdarma vykonané brigádami ve volném čase.

Sklizeň na 1 ha půdy
Pšenice průměr 35q, u dvora průměr 41q. U dvora na jednom kuse o výměře 8 ha nadprůměr 50q. Žito 30q, ječmen 34q, oves 36q, mák 12q, brambory 150q a cukrovka 320q. Odstřel zajíců a koroptví – zajíců 80 kusů a koroptví 150 kusů.

Nemoce dobytka
U vepřů řádila obrna, 50% uhynulo. Na mnohých místech se musel chov zařídit znovu. U dvora se zřídila velkovýkrmna vepřů. Prasečníky jsou nouzově upravené z kravína a bylo zastaveno 72 vepřů. Přírůstky u vepřů do 80kg – 50 dkg, u těžších 1 až 1,2kg za den na kus.


Brigády
V době polních prací, zvláště o žních, mnoho místních občanů u místního dvora a rolníků odpracovalo dobrovolně pracovní brigády. Nejvíce brigádníků pracovalo u dvora. V době žní se brigády znamenitě osvědčily. V nepříznivém počasí bylo potřeba mnoho pracovních sil a zásluhou dobrovolných brigád z místních občanů byly žně včas a beze škod v obci skončené.

Splněné dodávky na kontingent

Chlebové obilí 143% předáno 700q
Ječmen 126% předáno 147q
Krmné obilí 221% předáno 52q
Brambory 122% předáno 121q
Maso hovězí 130%
Maso vepřové 110%
Vejce 104%
Mléko 123%

Obec v tomto roce v dodávkách obilí jest na prvním místě v okrese i na prvním místě v celém pražském kraji.

Včelařství
V obci chov včel mají: Šmerda Václav – správce dvora, Bohumil Pačes – kovář, Linek Viktor – truhlář, s počtem 14 včelstev. Snůška medu na jedno včelstvo – 5kg. Snůška byla dobrá, ale po snůšce přišlo deštivé a chladné počasí, včelstvo zásoby medu spotřebovalo pro sebe a nebylo možno jim med odebrati. 5kg medu na včelstvo je snůška malá.

Parcelace
Na základě pozemkové reformy byla část půdy místního dvora parcelována. Na stavbu rodinných domků jest přiděleno 49 parcel o výměře 350 až 650 sáhů. Oprávněných žadatelů o příděl stavební parcely bylo 85, z toho 49 domácích a 36 cizích. Stavební parcely jsou přidělené 46 domácím a 3 mimo obec bydlícím uznalým uchazečům. K dalšímu obhospodařování jest přiděleno 10,5 ha pole. Jsou přidělena uchazečům v obci: Jarolímek Jaroslav, Mikan Josef a Žežulík Antonín. Mimo obec uchazeči Krejčíkovi z Hovorčovic.
Obci jsou přiděleny 2 ha pole. Celkem ode dvora jest rozparcelováno 22,5 ha pole. Cena pozemku dosud není stanovena. Dále na základě pozemkové reformy jsou v obci přiznány domy s příslušnou výměrou parcel č. 2 hostinec a č. 8, v němž jest úřadovna MNV a Mateřská školka a dále park. Přiznávací cena není dosud stanovena. MNV ve smyslu pozemkové reformy žádal rozsáhlejší parcelaci. Parcelace jest provedena po dohodě s ministerstvem zemědělství. Parcelace s nadřízenými úřady probíhala dobře, MNV s příslušnými obecními složkami jsou s parcelací spokojeni. Zásluhy za místní parcelaci mají předseda MNV Svoboda Oldřich, za rolnickou komisi Mikan Josef. Parcelace byla schválena dne 14. Dubna tohoto roku, ale parcely se vyměřovaly až po sklizni. Řízení o parcelaci bylo vedeno Ministerstvem zemědělství.

Předpis dodávky na kontingent

Pšenice předepsáno 1.545q dodáno 2.254q
Žito předepsáno 201q dodáno 201,20q
Ječmen předepsáno 532q dodáno 687q
Oves předepsáno 43q dodáno 85,50q
Brambory předepsáno 620q dodáno 716q
Cukrovka předepsáno 16.000q dodáno 15.699,20q
Maso hovězí předepsáno 160q dodáno 240q
Maso vepřové předepsáno 110q dodáno 120q
Mléko denně na jednu krávu 3,56 l


Dětská obrna
V obci onemocnělo 5 dětí dětskou obrnou. U dvou obrna probíhala lehčím onemocněním. U tříleté Růženy Krpálkové, která onemocněla nejdříve, obrna byla těžší a byla léčena 10 týdnů v nemocnici. Nemoc u ní nezanechala žádných následků. U jedenáctiletého Josefa Vojáčka onemocnění bylo těžší a byl léčen 12 týdnů v nemocnici, ale ani u něho nezanechala obrna žádných následků. Nejvíce touto nemocí byl postižen dvouletý Josef Černý. Jeho onemocnění bylo velmi těžké, lékaři sami o jeho záchraně pochybovali. Po ročním léčení v nemocnici byl propuštěn domů a dosud jest v lékařském ošetřování. Po nemoci má následky. Úmrtí na dětskou obrnu v obci nebylo.

Činnost sportovního klubu
Sportovní klub po celý rok vyvíjel sportovní činnost. V rámci sjednocené státní tělovýchovy se dne 5. ledna začlenil s tělocvičnou jednotou Sokola v Ďáblicích. Hospodářské sloučení bylo provedeno podle pokynů oběžníku č.22 ze dne 26.11. 1948 pro činnost akčních výborů NF. Sokol Ďáblice za součinnosti smíšené hospodářské komise od sportovního klubu převedl.
Pokladní hotovost v částce 769,30,- korun
Na vázaných vkladech 8.479,80,- korun
Inventář v hodnotě 69.585,- korun
Při sloučení místního sportovního klubu s tělocvičnou jednotou Sokol Ďáblice přestoupilo 65 členů. Označení SK Březiněves se po sloučení nepoužívá, nýbrž SK Sokol Březiněves.

Veřejná obecní knihovna
Počet svazků 797, čtenářů 74, knihy půjčeny 1.091 krát. Na každého čtenáře průměrně půjčeno 15 knih. Přírůstek do knihovny 112 knih. Ze zapůjčených knih a čtenářských legitimací vybráno 1.818,30 korun. Úbytek čtenářů – 4 oproti roku 1947
Poplatek ze zapůjčených knih, za jeden kalendářní týden z knihy nové – 1,-korunu, z knihy staré 0,50 haléřů. Knihy se půjčují v neděli dopoledne. O knihovnu se stará knihovní rada. Knihovníkem jest Karel Zamazal, Březiněves č.p.33, povoláním zapracovaný dělník u Elektrických podniků u vrchního vedení v Praze.

Svatby
30. července Božena Litošová č.p.36 a Jiří Souček Praha (sňatek římskokatolický)
15. října Věra Měchurová č.p.37 a Miloslav Čingl, Ďáblice (sňatek římskokatolický)
12. listopadu Bohumil Pikal č.p.4 a Božena Galová, nár. slovenské (sňatek římskokatolický)
24. prosince Miroslav Bittman č.p.55 a Božena Seidlová, Ďáblice (sňatek římskokatolický)


Úmrtí
25. listopadu zemřel Josef Šrámek č.p.32 ve věku 76 let.
19. prosince zemřela Kateřina Pačesová č.p.31 ve věku 78 let.

Narozené děti
Krejzarová Květoslava č.p.69
Fialová Jana č.p.81
Musilová Věra č.p.30
Hrušková Helena č.p.82
Hubáček Josef č.p.4
Akrmanová Helena č.p.60

Některé děti jsou narozené v pražských porodnicích, to dle přání matky.


Zásobování roku 1948 – příděl na měsíc.

Chléb – děti do 6 let 3,5 kg
Od 6 – 12 let 6,5 kg
Od 12 – 20 let 8,5 kg
Nad 20 let 6,5 kg
Mouka hrubá – děti do 6 let 2,625 kg
Od 6 – 20 let 0,750 kg
Nad 20 let 0,375 kg
Mouka hladká – od 6 – 12 let 1,875 kg
Od 12 – 20 let 1,125 kg

Cukr - Do 20 let 1,65 kg
Nad 20 let 1,40 kg

Máslo – do 6 let 65 dkg
Od 6 – 20 let 35 dkg
Nad 20 let místo másla 6 dkg tuku

Sádlo – všichni spotřebitelé 16 dkg

Umělé tuky – do 20 let 56 dkg
Nad 20 let 62 dkg

Vejce – do 6 let 12 kusů
Od 6 – 12 let 8 kusů
Od 12 let 4 kusy

Sůl – 0,5 kg na osobu

Maso – 1,5 kg na osobu

Mléko – do 6 let 1/2 l
Od 6 – 20 let 1/4 l 
Nad 20 let 1/8 l
Cukrovinky čokoládové – na každého spotřebitele 10 dkg.
Cukrovinky nečokoládové – na každého spotřebitele 10 dkg.
Čokoláda – mladiství do 20 let – 10 dkg.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2