loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1947

Rok 1947- zpětný zápis


Leden
Není pamětníka, jakou krutou a tuhou zimu nastoupil rok 1947. Od 1. do 16. ledna v obci naměřeno 23 – 26°C mrazu. Po těchto silných mrazech nastala náhlá obleva, sníh roztál. Po třech dnech oblevy opět napadlo 30 cm sněhu a mrazy se pohybovaly mezi 7 – 17°C.
Plesy – Ani velká zima našim občanům nevadila, aby si zatančili a mezi sebou pobavili. Sbor dobrovolných hasičů měl svůj tradiční ples 5. Ledna, Sportovní klub měl maškarní ples 18. ledna.

Únor
Mrazy se pohybovaly mezi 7 – 20°C. Výška sněhu byla až 40 cm. Od 20 – 26 února v poledne bylo –1°C. Pohyb mrazů od 7 – 17. bylo –7 - -17°C. Od 17 – 26. února nejvyšší mráz –18°C – hodně sněžilo. 26 – 28 února –20°C, mezi 20 – 22 v poledne jest teploměr na 0°C.

Ples – Maškarní ples SČM 15. února. Maškarní plesy jsou bez rozdílu stáří našimi občany vítané, obzvláště děvčaty a jsou hodně navštěvovány. Plesů zúčastňují se v různých maskách, při čemž je obličej zastřený škraboškou. Ples jest hodně veselý, maskám dovoleno i vítáno, aby co možná nejvíce vesele vyváděly. O půlnoci masky škrabošky odkládají a rej masek se mírní. O maškarním plesu se několik dní mezi našimi děvčaty a ženami hovoří. Plesy se odbývaly vždy ze soboty na neděli.

Lékař – Návštěva lékaře doktora Rudolfa Falty v mateřské školce. Stav dětí uspokojivý, dobře živené a v pořádku držené.

Březen – Ze soboty na neděli z 1. na 2. března jest velká sněhová vánice. Na silnici jsou naváté 1 až 1,5m vysoké závěje. Místní občané v počtu 57 utvořili dobrovolnou brigádu a silnici obecního katastru uvolnili k jízdě.

Oslava 97 narozenin T.G.Masaryka
Oslavy 97. narozenin presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka uspořádala MOR za účasti místních spolků a organizací. Předvečer 97 narozenin TGM zúčastnili se občané v hojném počtu před hostincem Bohumila Vokálka se seřadili do průvodu a v průvodu šli na pole Boleslavka k pálení vatry. V předu průvodu šli hasiči se zapálenými pochodněmi. Když průvod docházel k vatře, byla vatra zapálena. Při pálení vatry vzpomněl presidenta Osvoboditele vzdělávatel sboru dobrovolných hasičů Václav Šmerda.
Ve vzpomínce pravil: Československý národ bude vždy vzpomínati s úctou a vděčností, kdy se narodil velký president Osvoboditel T.G.M. Hasičstvo na presidenta nezapomnělo a bude vždy s největší úctou a vděčně na něj vzpomínati. Věrni Masarykově republice zůstaneme i národu v dobách zlých a jménem Masarykovým půjdeme bezpečně a jistě do příštích dob, neboť v tomto znamení zvítězíme. Po ukončení proslovu přítomní zpívali státní hymny. Průvod šel uspořádaně zpět do hostince Bohumila Vokálka, kde bylo ve slavnosti pokračováno. Místnost ku vzpomínce byla náležitě vyzdobena. Hlediště bylo potaženo státními vlajkami, na vrcholu vlajek byl umístěn obraz presidenta Masaryka s nápisem „Věrni zůstaneme“. Místnost nestačila pojmouti přítomné, kterým nebylo možno dostati se do místnosti, takže museli poslouchati průběh oslav jen otevřenými dveřmi. Oslav se ujímá skupina SČM, která recitovala životopis presidenta Osvoboditele, od jeho dětství, až k úmrtí. V recitaci je doprovázela školní mládež oblíbenými presidentovými písněmi.
Výňatek z recitace SČM:
To kalné ráno. Jaroslav Saifert.
„To kalné ráno, to si pamatuj mé dítě,
Masaryk zemřel, na nás se dívá,
Jen srdce utichlo a tělo odpočívá.“
Přítomnými byla zazpívána státní hymna a slavnost ukončena. Skupině SČM patří náš srdečný dík, mladé ponaučuje, starým připomíná, čím národu byl president Osvoboditel T.G.Masaryk.

Náhlá obleva – ráno 14. března jsou –3°C. Brzy z rána vyšlo slunce mezi 11 – 12 hodinou jest +12°C tepla. Sníh rychle taje. Pole jsou dosud zmrzlá, všechna voda z polí od Zdib vtéká několika proudy do obce. Silný proud vtéká po celé šíři ulice, okolo pomníku padlých, dále dvorkem č.p.35, přes hřiště z obou stran a polní cestou od Zdib. Voda se soustřeďovala do středu obce, od polní cesty Zdib, až po č.p.22. Po celé šíři silnice se voda vlila až 20cm vysoko, takže se nemohlo přes silnici přejíti. Lidé se převáželi na vozech, taženými koňmi. Kanalizace a strouha zdaleka nestačila pojmout všechnu vodu. O výši 30cm se valila po celé šíři místa mezi dvorem a hostincem č.p.2. U domku č.p.6 se rozdvojila, jeden proud vtékal do rybníka u revidenta a přes břeh rybníka do polí. Druhý proud přes č.p.10 a okolo něho přes srchovou zahradu do polí. Přívalem vody byly ohroženy domy č.p.3,2,6 a 9. Za pomoci zemědělců ze dvora a správce V.Šmerdy, který zapůjčil vozy a koně, u ohrožených domů u vchodů byly udělané z chlévské mrvy břehy, které se velice dobře osvědčily. Přičiněním zemědělců větší škody nebyly způsobeny.

Sběr textilu – v našich zemích v důsledku poválečné doby, byl uspořádán sběr starého textilu. V obci sběr provedl 11. března SČM. Sebráno bylo 260kg starého textilu.

Duben – při ranním mrazu –4°C 8. Dubna se počalo s jarními pracemi v polích. Dlouhou zimou práce v poli byly značně zdržené. Tuhá a dlouhá zima zanechala veliké škody. Zimní osivo nebylo valné, zvláště řepka. Vymrzla 3% ovocných stromů, ponejvíce švestky, u hrušní lepší kvalita, ponejvíce Boskova láhvice.

Květen - druhé výročí květnových oslav. Pod záštitou MOR květnové národní oslavy počaly v sobotu 3. Května o osmé hodině večerní zapálením vatry sborem dobrovolných hasičů. Za účasti místních spolků a obyvatelstva vatra byla zapálena na poli Boleslavka, poblíž silnice. Slavnostní proslov přednesl velitel hasičů Vojtěch Bareš. Po dobu pálení vatry u pomníku padlých stáli čestnou stráž členové S.K.Březiněves, Sbor dobrovolných hasičů a SČM. V neděli dne 4. Května o osmé hodině ranní bylo ve slavnosti pokračováno. Po obou stranách pomníku padlých stojí po třech čestnou stráž členové jmenovaných spolků. Stráže se po 30 minutách střídají a drží se do odpoledních hodin, do skončení slavnosti. Na znamení místní sirény o 12 hodině polední, v předu pomníku jsou vztyčeny vlajky, vlajka státní a vlajka SSSR, v pozadí pomníku vlajka USA a vlajka anglická. Současně jsou vyvěšeny státní vlajky na domech v obci. O 14 hodině odpolední odebral se shromážděný průvod od hostince u Bečvářů k pomníku padlým. V předu průvodu šla naše nejmenší mládež v národních krojích, za nimi po dvojicích s věnci členové místních spolků. Slavnost u pomníku zahájila předsedkyně MOR Květa Fialova. Školní mládež recitací přivítala přítomné, které se v hojném počtu této slavnosti zúčastnili. Slavnostní projev přednesl zemský osvětový inspektor Einser z Prahy, který mimo jiné řekl: „Němci válkou chtěli zničit lidskou kulturu, ale Československo nejen zbraněmi, ale i svou ilegální činností pomohlo spojencům porazit Německo“. Za zvuku písně „Kdo znáte tuto zem“, která byla zpívána ženami KSČ, byly k pomníku položeny věnce a kytice a slavnost byla zakončena. Oslavy dále pokračovaly v sále hostince u Bečvářů, které při hojném počtu místního občanstva zahájil předseda MNV Skalický Karel. Na modře dekorovaném jevišti místní skupina SČM přednesla recitační pásmo „Nový živott“, které připomínalo dobu od Mnichova, utrpení a žalářování a mučení českého lidu, do povstání Slovenska a až do květnové revoluce. Recitační pásmo , které mládež skvěle přednesla, na přítomné hluboce působilo. Zazpíváním státní hymny přítomnými, byla slavnost ukončena.

8. května – místní děti z mateřské školky mají vystoupení v hostinci u Bečvářů. Recitují básně a písně a připravují pásmo pro své maminky ke dni matek.

11. května - u svátku matek uspořádala mateřská školka v místnosti mateřské školky recitaci, dramatizaci a písně, určené k tomuto svátku. 
Naším maminkám – Božena Koubková – Hynek Stuchlý
Václav Valenta – Škola se směje, atd.

Slib k 9. Sjezdu
My, žáci a žákyně v mateřské škole v Březiněvsi se slavnostně zavazujeme, že k 9. sjezdu KSČ splníme tyto úkoly:
1. opatříme dětem ručníky (MNV daroval)
2. zaopatříme hračky
3. zlepšíme docházku o 4 žáky.
Jarní polní práce
Teplota od 5. května po celý měsíc byla až 30°C ve stínu. Od 8. dubna do 24. května vůbec nepršelo, což mělo velký vliv na jarní práce. Na polích při pracích z vyschlé země se za strojem prášilo. Jarní osev sešel na 50%. Řepky z velké části se museli zaorat. Jetel a lucinky byly špatné, v důsledku čehož bylo málo zeleného krmiva. 24. května nad obcí se strhla průtrž mračen a kroupy. Voda vzala s sebou místy osev řepy, řepa již začínala řádkovat. Kroupy nezpůsobily škody, byly měkké, rozmáčené. Vydatný déšť přišel 25. Května, země se napojila do hloubky 30cm.

Sčítání lidu – v den 23. května při sčítání lidu byl počet obyvatelů v obci 402, z toho 193 mužů, včetně chlapců a 209 žen, včetně děvčat.

Červen - tento měsíc nastoupil opět velkými vedry. Do 6. června bylo až 30°C tepla ve stínu. Odpoledne 6. června průměrný déšť a teplota klesla na 16°C. Od 18. června teplota stoupla na 24 – 28°C. Kolika napršelo do 6. června nemám zaznamenáno, ale tento déšť přinesl blahodárný účinek na ranné brambory, sklizeň byla dobrá. Ranné brambory vzhledem k těžší půdě se zde dobývají později.

Týden dětské radosti – MOR za účasti spolku a všeho místního obyvatelstva uspořádala týden dětské radosti. Podnět k tomuto týdnu v národním shromáždění dal poslanec Vojta Beneš (bratr presidentův) a konala se v celém území našeho státu. Týdnem dětské radosti má býti alespoň z části dětem nahraženo, oč byly za války ošizeny a které po dobu války dětské radosti nepoznaly. V naší obci pod dohledem rodičovského sdružení týden dětské radosti vyvrcholil 15. června. V parku, k tomuto účelu upraveném, za účinkujících našich nejmenších dítek z mateřské školy a škole povinných dítek. Děti z mateřské školky předvedly různé tanečky a hry. Školní dítka různé závody a veselé dovádivé hry. Všechny děti zdarma a hojně byly poděleny cukrovím, párky, třešněmi a všelijakou dobrotou, k nimž přispěly hodně místní maminky. Na rozloučenou na oplátku dětem, rodičovské sdružení sehrálo loutkové divadlo, které bylo dětmi velkým jásotem kvitováno. Ač slabě pršelo, návštěva místních občanů byla slušná, každý dobrovolně něčím přispěl.

Červenec – jsou stále velká vedra a velká sucha. Teplota se pohybovala mezi 24 – 28°C. Od 18 – 28. července se pohybovala ve stínu 32°C, na slunci pak až 42°C.

Srpen – stále jsou velká vedra a sucha. Nejvyšší tepla 5 – 7. července na slunci 42°C, ve stínu 35°C. Toužebně očekávaný déšť přišel až 7. srpna a to bouřka, která byla jediná za celé léto. Po celý měsíc teploty se pohybují 24 – 32°C a stále neprší.

Jubilejní oslavy S.K. Březiněves – sportovní klub 3. srpna oslavil 15 let svého trvání, společně otevření sportovního domu, spojené s taneční zábavou. Sportovní klub roku 1946 od národní správy Letov v Letňanech koupil náletem poškozený dřevěný přenosný vojenský dům, za obnos 5.000,-korun. Členové klubu dům rozebrali, místní rolníci a zvláště dvůr zdarma propůjčili povozy k převezení. Dům jest jedna velká spolková místnost a 4 kabiny, ku převlečení hráčů. Náklad stavby si vyžádal 11.392,-korun a členové klubu zdarma na stavbě odpracovali 842 hodin.
Slavnost 15 let trvání, počala v 10 hodin dopoledne slavnostní schůzí, za přítomnosti zástupců MNV, zástupců místních spolků a zástupců okolních sportovních klubů. Zástupcem župy Středočeské fotbalové, byly předány diplomy čtyřem členům klubu, kteří jsou stálými členy klubu od jeho založení. Po ukončení schůze byl zahájen zápas dorostu, v němž naši prohráli 1 : 4. Hostem ku sehrání všech fotbalových zápasů jsou o třídu silnější Ďáblice. Odpoledne sehráli zápas staří páni, kteří při založení klubu obci i klubu počali dělati slávu. Naši staří páni zápas vyhráli 8 : 3 . Při založení klubu tito staří páni velice dobře hráli, klub byl soupeři vyhledáván, bez ztráty bodu postupoval do druhé třídy středočeské župy. Zápas prvého mužstva se odehrával po starých pánech, za velké návštěvy, zvláště příznivců S.K. Ďáblice a za tropického vedra 41°C na slunci. Zápas byl rušný a příznivci klubu oboustraně byli povzbuzováni. Naši tento jubilejní zápas nechtěli prohrát a jsou Ďáblicům rovnocennými soupeři. Po tuhém boji náš klub vyhrál 1 : 0. Poněvadž jest velké vedro a velká radost, jak jsme to Ďáblicům naklepli, jest i velká žízeň, takže se vše tlačí k výčepu na půlčík piva. Ti, kteří rádi tančí, jdou si zatančit do hostince u Bečvářů.

Dožínky – závodní rada místního velkostatku uspořádala 23. srpna dožínky. Osazenstvo velkostatku o 16 hodině odpolední prošlo průvodem s hudbou za veselého jásotu obcí. Průvod nejdříve se zastavil u správce dvora Václava Šmerdy, kde čeští zaměstnanci mu darovali kytku a slovenští dělníci koš, upletený ze všeho druhu obilí a umělých, různě barevných papírových růží. Koš jest důmyslně upletený, krásný a upletli jej sami slovenští dělníci. Dále průvod procházel obcí, vyvolení pořadatelé s místními hospodáři na včasnou sklizeň si připili a zatančili, popřáli si všeho dobrého k dalšímu hospodaření. Hospodář gratulantům finančně přispěl na dožínkové vydání. Po projití obcí dožínky pokračovaly v hostinci u Bečvářů. Zábava jest velice veselá, nechybí na ní veliké koláče z letošní sklizně. Mouku daroval velkostatek a ženy zaměstnané na velkostatku si je samy upekli.

Září –měsíc bez dešťů. Tepla jsou stále vysoká. Až do 15. září teplota 30 – 35°C, do konce měsíce teplota 22 – 25°C.

Vzpomínka na úmrtí presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka.
MOR (místní osvětová rada) za účasti SČM (svaz české mládeže) vzpomněla 13. září desátého výročí úmrtí presidenta TGM. Vzpomínka jest uspořádána v sále hostince u Bečvářů. Členové skupiny SČM náležitě přednesli recitační pásmo. K této vzpomínce byly včas a náležitě plakáty v obci oznámeny. Nevím proč se místní občané v tak malém počtu k této slavnosti dostavili. Přítomný počet 15 mužů a 23 žen, z těchto 23 žen deset žen národnosti slovenské. Po šesti letech za okupace, které byly velmi těžké, naši občané neměli, anebo nechtěli míti chvíli času, kterou by věnovali vzpomínce našemu velkému presidentu Osvoboditeli T.G.Masarykovi.

Říjen – měsíc říjen přinesl změnu počasí a 6. Října bylo –6°C pod nulou. 19 – 27. Října jsou –4 - -7°C, bez dešťů.

Národní směna mládeže – místní skupina SČM odpracovala v neděli 26. Října zdarma v počtu 15-ti členů 60 hodin na úpravě chodníku v obci. Taktéž organizace KSČ v počtu 7 členů odpracovalo 81 hodin. Vzhledem k tomu, že se na národní směnu mládeže pracovalo i v podnicích, zúčastněna byla jen část členů.

Listopad – noční mrazy trvají do 8. Listopadu, po nich se oteplilo. 19. Listopadu slabý mráz, do konce měsíce bylo teplo. Slabě začalo pršeti 4. Listopadu, vydatný déšť byl 11. Listopadu. Často prší.

Ochotnické divadlo – po dlouhé době, více jak osmi letech, máme zde ochotníky skupiny SČM, kteří sehráli divadelní hru „Hraničář“. Hra byla sehrána před velkou návštěvou v sále u Bečvářů.

19. listopadu v č.p.47 zemřela Fialova Božena ve věku 75 let.
21. listopadu zemřela v č.p. Kozáková Josefa ve věku 74 let.

Prosinec – měsíc prosinec je teplý, velice příznivý pro podzimní práce, posoužil k dodělání polních prací, obzvláště orbě a v zasetí ozimu. Často prší.
14. prosince v sále u Bečvářů ochotníky místní skupiny SČM byla sehrána divadelní hra „Smrt a láska“ od Karla Baláka. Byla sehrána ve prospěch rodičovského sdružení. Vybráno bylo 2.400,- korun. 
Letošní rok byl velmi suchý, že není pamětníka. Velké sucho trvalo až do pozdního podzimu. Orati sa dalo velmi těžko, orby se provedly jen z části a s velkou námahou. Pokud se dalo zasíti (řepka, žito, pšenice) v měsíci září a říjnu, zůstaly v půdě nevzešlé. Vlivem dešťů a příznivého počasí v listopadu a prosinci, všechny ozimy dobře vzešly, až na řepku, která již nevzešla. Stav ozimů koncem roku příznivý. Vlivem vlhkého a pohodlného počasí listopadu a prosince, se všechny orby řádně provedly. Nepříznivě působily mrazy v měsíci říjnu a listopadu.

Sklizeň z 1 ha – pšenice 17q, žito 24q, ječmen 20q, oves 22q, hrách 12q, řepka 11q a mák 5q. Velmi slabá sklizeň u pícnin, jetelů a vojtěšky. V normálních letech se zde vydatně vojtěška sekala 3 krát, letos jen 2x a slabě.

Nemoce dobytka – u vepřového dobytka silně řádila obrna vepřů, v důsledku čehož malí chovatelé nemohli letos dokrmiti vepřů k normální porážce pro tuto nemoc museli vepře nutně porážeti. Rolníku Kuderovi onemocněl a uhynul celý chov. U velkostatku v prosinci uhynulo 30 kusů. Onemocnění vepřů obrnou 50%. U hovězího dobytka nemocí žádných nebylo.

Hnojení půdy – u velkostatku chlévskou mrvou se hnojí každý 3 – 4 rok. Umělá hnojiva nejsou v dostatečném množství k dostání. Hnojí se s nimi jen slabými dávkami, které nemohou vykázati velký výsledek.

Osiva – pšenice se pěstuje u nás povětšině Karsten, která v dobrých letech dává výnosy. V roce 1942 dal 1ha 40q. V poslední době jsou zavedeny nové druhy, které mají lepší jakost zrna (Pyšelka, Bastardka, Chrudimská). Všechny tyto pšenice jsou pro náš kraj. Ječmeny jsou u nás hlavní obilninou po pšenici. Hanák II nepoléhavý a Kneifl, který má velmi dobrou jakost zrna, výnosný a rád poléhává.

Včelařství – Šmerda Václav – 6 úlů, Linek Viktor – 6 úlů a Pačes Bohumil – 2 úly. Letošní rok zde byl pro včelařství velmi dobrý, zvláště, kde byla včelstva na jaře silná a zdravá. Suchý rok dával možnost dobrému medování rostlin a včelky se také pilně tužily. Případy – jedno včelstvo dalo 25 kg medu. Pro včelaře byl velmi dobrý, velký osev řepky u velkostatku, která kvetla za slunného počasí. Dobře kvetly akáty a lípy.

Odstřel zajíců a koroptví – za letošní rok bylo zastřeleno 260 kusů zajíců a 300 kusů koroptví.

Stav dobytka a domácího zvířectva – 27 koní, 158 hovězího dobytka, 137 prasat, 72 koz, 559 slepic, 79 hus a 15 kachen.

Stav ovocných stromů a keřů – 580 jabloní, 353 hrušní, 328 třešní, 75 višní, 730 švestek, 239 sliv, 2 meruňky, 59 ořechů, 634 keřů rybízů a 371 angreštů.

Stav motorových vozidel – 2 nákladní, 2 dodávkové, 4 osobní a 7 motocyklů.

Stav koncesovaných radiopřijímačů – 93

Postup přihlášených radiopřijímačů roku 1941 - 10 roku 1942 - 2
1943 - 1 1944 - 4
1945 - 3 1946 - 32
1947 - 14
Sňatky:

25.1. Irena Strejčková, č.p. 35 - Čingl Jiří, Ďáblice - Sňatek úřední
23.2. Vlasta Gibicová, ř.p. 73 - Vladimír Jiřík, Ďáblice – sňatek církve československé
15.3. Marie Haramulová, č.p. 74 - Ježek Jaroslav, Praha - sňatek úřední
20.4. Kocur Rudolf – Janegová Štefanie č.p. 1 - sňatek církve římskokatolické
12.7. Hubáček Josef, č.p.4 – Kraslová Emilie, Bášť – sňatek úřední
22.8. Adamik Jan – Holá Štefanie, č.p. 82 – sňatek českobratrský evangelický
7.12. Růžena Skalická, č.p. 58 - Antonín Vajtr, Praha - sňatek římskokatolický
25.12. Smrčková Věra, č.p. 30 - Miroslav Musil, Ďáblice - sňatek církve československé

Narozené děti :
25.3. Hejna Bohumil č.p. 72
28.3. Žežulíková Věra
15.5. Adamík Jano č.p. 82, národnosti slovenské
21.6. Činglová Irena č.p. 35
6.11. Michalová Zdeňka č.p.28

Naši nejstarší občané:
Kobrová Marie 85 let - zemědělská pracovnice
Mašek Pavel 83 let - kovář a strojník
Barták Jan 79 let - zemědělský dělník
Pačes František 79 let - mistr kovářský
Dosud jsou všichni zdrávi. Barták vykonává službu nočního hlídače ve dvoře.

Zaměstnání – do zaměstnání průmyslu mimo obec dochází v různém stáří mužů i žen i mladistvích 137, což jest 60%, z nichž jest 20% všeho druhu řemesel, 35% zapracovaných dělníků, zbytek pomocných sil. Z počtu 137 nejvýše stejné povolání: 9 soustružníků kovů, 8 zámečníků, 8 úředníků, 6 dámských krejčových, 2 studující atd. Na zemědělství včetně rolníků pracuje 94 místních a slovenských zemědělců. Zaměstnanci dvora – Šmerda Václav – správce, Emanuel Novotný – adjunkt, Oldřich Burger – šafář, Jan Litoš – dozorce, Prejza – zahradník. Deputátníků české národnosti – 2, slovenské – 8, dělníků na denní plat – 1, strojník – 1, traktorista – 1. V létě sezónních slovenských dělníků – 30, v zimě – 15 a 5 žen z obce. U rolníků vesměs pracují ženy z obce.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2