loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1946

Rok 1946

Stavba měšťanské školy v Ďáblicích.
Naše obec dosud přiškolená do Ďáblic přispěla na stavbu měšťanské školy v Ďáblicích dobrovolnou sbírkou provedenou dne 12 září u místního občanstva částkou 33.040 Kčs. Stavba měšťanské školy byla pro stálý vzrůstající počet žáků žádoucí. Na školu byla zakoupená jedna dřevěná budova ze skupiny dřevěných domů stojících v Ďáblicích od továrny Avia v Letňanech. Tyto dřevěné ubikace za války sloužily k ubytování dělníků zaměstnaných v továrně Avia. Dobrovolnými pracemi Ďáblických občanů, budova byla přestěhována na nynější místo a větší části dobrovolnými řemeslnými pracemi upravena na školu. Ve škole jest zřízeno pět třid, sborovna, společný kabinet a ředitelna. Velkou zásluhu na této sbírce má Kubec Jiljí, člen školní rady. Naši občané ke sbírce nebyli skoupí. Obnos 33.040 Kčs na naši obec jest značný, na hlavu činí 80 Kčs 80 haléřů.

Oslavy 28 října zahájení dvouletého budovatelského plánu.
V neděli 27 října v ranních hodinách nastoupila mládež k národní směně mládeže. Svým elánem strhla sebou místní občanstvo. Práce se konaly v obci zdarma na úpravě obecních cest. Dále o 16 hodině odpoledne se v oslavě pokračovalo v hostinci u Bečvářů. Po vyčerpání programu v sále se přítomní seřadili do průvodu před hostincem, odkud v průvodu byl odchod na pole Boleslavku, k místu kde místní sbor dobrovolných hasičů zapálil vatru. Proslovem při zapálení vatry vzpoměl 28 října, dne naši historie, vzdělavatel Václav Šmerda.
V pondělí dne 28 října o 8 hod. ranní po hasičské znělce se místní občané ve velkém počtu sešli u pomníku padlých. Po dobu shromáždění u pomníku stáli čestnou stráž členové: sportovního klubu, sboru dobrovolných hasičů a S.Č.M. V obci byla držena jedna minuta klidu, po čemž k pomníku byly položeny květiny a vztyčená státní vlajka. Význam dlouholetého plánu přednesl předseda M.N.V. Karel Skalický. Po ukončení proslovu všichni přítomní nastoupili k dobrovolné pracovní povinnosti. Pracovalo se v obci na veřejném statku. Takto v naší obci za velké účasti místního občanstva byla oslava 28 října a zahájen dvouletý plán. Fotografie v albumu.

Zřízení veřejného osvětlení.
Z iniciativy strany K.S.Č. bylo v obci vybudováno nákladem 22.840 Kčs 60 haléřů veřejné osvětlení. V obci k veřejnému osvětlení jest 14 světel. Všechny spojené práce byly provedeny svépomocí zdarma členů K.S.Č. Práce se prováděly ve volném čase ponejvíce v sobotu a v neděli.

Nadílková akce.
Skupina S.Č.M. dne 12. prosince uspořádala hodnotnými dárky nadílku pro všechny děti v obci. Část darů zhotovili členové skupiny, jednak členky za laskavého propůjčení krejčovské dílny sl. Čapkové v Libni, Boleslavská ul. Čp.12. Pod vedením švadlen ušili: různé části oděvů, různé dětské hračky, panenky, zvířátka a těm nejmenším botičky. Látku na ušití, z části daroval M.N.V. a část darovala sl. Čapková. Chlapci zhotovili ze dřeva různé hračky a pokud bylo možno, některé věci byly koupeny. Všechny dárky byly snešeny do hostince u Bečvářů, kde dětem byla uspořádána hostina. Po hostině za přítomnosti rodičů, byly dárky dětem rozděleny. V této době poválečné jest velký nedostatek látek i hraček, a přece každé děcko bylo poděleno. Od místního S.Č.M. jest to hodnotné dílo.

Darované knihy.
Místní skupina S.Č.M. sběr darovaných knih jenž provedla v obci darovala ku zřízení knihoven v pohraničí. Darováno bylo 65 knih, které byly odesláný do pohraničí obce Bor u Tachova.

Oslavy presidenta Osvoboditele T.G.M.
Za účasti všech místních spolků dne 6 března se konala vzpomínka 96 tých narozenin presidenta Osvoboditele T.G.M. Vzpomínka se konala v sále u Bečvářů. Po úvodním zahájení vzpomínky předsedou M.O.K., skupina S.Č.M. vyplnila vzpomínku zpěvy, přednáškami a recitačním pásmem, život presidenta. Vzpomínkový večer byl ukončen zahraním hymen z gramofonové desky, k tomu účelu zakoupené.

Přejmenování M.O.K.
Dne 7 března M.O.K. jest přejmenována na místní radu osvětovou, v niž jsou zastoupeny po jednom členu všechny místní zajmové organisace. Předsedou M.O.R. zůstává Kubec Jiljí.

Výročí oslav květnové revoluce 5-9 května.

Program slavnosti:
V rámci květnové revoluce S.Č.M. na pomníku padlých z prvé světové valky, odhalil dne 5 května desku umučeným v koncentračních táborech Ladislavu Fialovi a Bedřichu Čurdovi. Do desky jsou vytesaná jména obou umučených. Při odhalení u pomníku z obou stran do půl žerdi byly stažený vlajky v pořadí: Z pravé strany vlajka ČSR, z levé strany vlajka SSSR a v pozadí vlajka U.S.A. a vlajka Anglická. Z obou stran pomníku stáli čestnou stráž členové S.Č.M., sportovního klubu a sboru dobrovolných hasičů. Při odhalení desky bylo vzpomenuto obou umučených, a pražského povstání r.1945. Školní mládež přednášela básně, S.Č.M. zaspíval píseň Čechy krásne, dále přednesl recitační pásmo. Od místních občanů a spolků bylo k pomníku položeno mnoho květin, kytice a věnce. Po proslovech slavnostních řečníků, slavnost byla ukončena.

Dne 9 května na ukončení slavnosti, místní sportovní klub uspořádal pohřbívání německého nacismu. Členové klubu, oblečení za německé vojíny se shromáždili na konci obce od Líbeznic a odtud v průvodě pochodovali na hříště. Vpředu průvodu byl Hitler a vedle něho Moravec, český zrádce. Na nízkém vozu taženým párem volů byla bedna, jejíž nápis hlásal: Zde odpočívá nacismus. Za povozem pochodovali němečtí vojáci a německé ženy (převlečené naše ženy), do pochodu jim vyhrával flašinet. Na hříšti za různé veselice byla bedna spálena a tím pochován náš utlačovatel nacismus. Nad poráškou nacismu a našeho vítězství, na vrch žerdí byly vytýčeny vlajky a hudba veselé vyhrávala. Radost občanů byla nad znázorněním pádu nacismu veliká, takže se vší radosti na hříšti a na silnici za veselého vyhrávání hudby se tančilo. Sportovní klub tímto znázornil místnímu občanstvu rozpínavost, panovačnost a pád německého nacismu. Po projevech na hříšti, se tančilo dlouho do noci v hostinci u Bečvářů. Skupina fotografií v albumu.

Oslavy 62 narozenin presidenta Budovatele Dr. Ed. Beneše.
Ve zvláště upraveném, státními barvami vyzdobeném sále v hostinci u Bečvářů, pod záštitou M.R.O. a M.N.V. za účasti všech místních spolků se konaly oslavy 62 narozenin presidenta Dr. Ed. Beneše. Život presidenta a čím nám jest, zdůraznil předseda M.O.R. Kubec a předseda M.N.V. Skalický Karel. Školní mládež i dítka školou nepoviná předříkávali básně, jež se stahovaly k presidentu a jeho narozeninám. Sbor S.Č.M. recitoval básně. Oslavy byly důstojné a místním obcanstvem hojně navštivené.

Volby. 
Všeobecné volby do národního shromáždění konané dne 26 května 1946. V naši obci počet odevzdaných hlasů, stranám: K.S.Č. 227 hlasů, strana lidová 20 hlasů, sociálně demokratická 21 hlasů, národně socialistická 19 hlasů. Celkem odevzdáno 287 hlasů.

Mateřská škola.
Místní rada osvětová na své schůzi dne 7 března se usnesla, aby v obci byla zřízena mateřská škola. Toto usnesení přednesl předseda M.R.O. Kubec Jiljí M.N.V. a ten s řízením souhlasil. Zřízení mateřské školy v naši obci bylo žádoucí. Matky dítek, z větší části jsou v celodenním zaměstnání, ponejvíce v zemědělství. Matky zvláště v rodinách slovenských byly nuceny brát dítky sebou na pole. Za těchto okolnosti se stávalo, že matka pracovala na jednom konci pole a druhém konci děti byly bez dozoru. Častokráte matka byla nucena dítky jíti ošetřiti, případně musela s nimi jíti domů, takže byla zkrácená na svém výdělku. Obec Ďáblice kam jsme přiškoleni, mateřskou školu měla. Místní dítky, které počaly docházeti do obecné školy, ostávaly v učení za dítky ďáblickými pozadu a to z příčiny, že naše dítky neměly průpravu, které se dostalo v mateřské škole dítkám ďáblickým. Při mateřské škole jest též zřízen zemědělský útulek. Na vybudování zemědělského útulku a mateřské školy byla získána státní subvence, od ministerstva zemědělství v částce 45.000 Kčs. Obec ve svém rozpočtu na vydržování mateřské školy přispívá 8.000 Kčs ročně. V počátku mateřská škola byla v jednom pokoji v čp.1, nyní jest v čp.8. K jejímu účelu jsou pronajaty tři společné byty.

Založení rodičovského sdružení.
Iniciátorem založení rodičovského sdružení v místě při mateřské škole jest Kubec Jiljí, předseda M.R.O. Rodičovské sdružení jest založeno 10 května za účasti 20 ti občanů a občanek, kteří posílají své dítky do mateřské školy. Tou dobou mateřskou školu navštěvovalo 22 dětí ve staří 3-6 roků. Rodičovské sdružení se o mateřskou školu stará a dle možnosti na ní přispívá. Pod vedením rodičovského sdružení a učitelky Julie Strakové dne 23 června byla s dětmi uspořádána prvá besídka. Pod dozorem učitelky Julie Strakové, dítky mateřské školy předvedly různé hry, tanečky se zpěvy a předřikovali řikanky a básničky. Při besídce děti byly pohostěny. Vstupné bylo dobrovolné, čistý zisk 1.672 Kčs 10 haléřů. Rodičovské sdružení pro školu koupilo za obnos 1.770 Kčs (zisk sousedské zábavy) loutkové divadlo, dále na koupi paliva pro mateřskou školu přispělo 1.664 Kčs, výnos z dětské mikulášské nadílky, dále 620 Kčs výnos dětské besídky a 280 Kčs výnos loutkového divadla. Loutkové divadlo bylo sehráno 26 prosince rodičovským sdružením hrou Kašpárek vodníkem. Návštěva divadla 90 osob včetně dětí. Hra byla dětmi velice vítána. Rodičovské sdružení o mateřskou školu se svědomitě stará a hledí, aby škola ničeho nepostrádala.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2