oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 18/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 18
Datum : 17.6.2010


ZMČ Praha - Březiněves b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:


1/ Úpravu rozpočtu na rok 2010, schválenou usnesením č. 38/58 ze dne 3.6.2010
Zastupitelstva hl.m. Prahy, navýšení neinvestiční dotace z poplatku za ukládání
odpadu na skládku .A.S.A. Ďáblice o inflaci roku 2009, ve výši 57.400,-Kč


2/ Žádost o obnovení nájemní smlouvy „kiosek - občerstvení", ul. U Parku, na letní
sezonu od 1.7.2010 do 30.9.2010.


3/ Zaslání žádosti o přidělení finančních prostředků na projektovou dokumentaci
mateřské a základní školy, náměstkyni primátora Ing. Marii Kousalíkové.

4/ Zaslání dopisu řediteli MHMP. Ing. Martinu Trnkovi, s poděkováním odboru
územního plánu, jmenovitě paní Ing. Jitce Cvetlerové, za zpracování podkladů pro
změnu ÚP MČ Praha - Březiněves.


5/ Děkovný dopis panu Doc.Ing.arch. Michalu Hexnerovi CSc, za zpracování
podkladů pro změnu územního plánu MČ Praha - Březiněves, která byla schválena
Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 3.6.2010.

6/ Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení spol. .A.S.A., Ďáblická 791/89
na akci "Přeložka VTL plynovodu DN500". ZMČ Praha - Březiněves
s projektovou dokumentací souhlasí.


7/ Žádost o vyjádření k záměru „Předkládací stanice pro skládku Uhy" společnosti
Skládka Uhy, spol. s.r.o., Velvary. ZMČ Praha - Březiněves souhlasí s umístěním
stavby.

8/ Žádost o doplnění stožáru VO v ulici Bezinková v Praze 8. MČ Praha - Březiněves.
musí předem zajistit zřízení věcného břemene s majitelem pozemku, na kterém má
být stožár umístěn.

9/ Žádost o úpravu výše nájemného spol. fitPULS s.r.o.. ZMČ Praha - Březiněves
schválilo snížení nájmu fitness-centra v Březiněvsi po dobu prázdninového provozu
(červenec-srpen) o 50%.

10/ Smlouvu o nájmu nebytových prostor - garáže, o výměře 36m2, na pozemku č.parc. 269, k.ú. Březiněves, s Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha 3,
Husinecká 1024/11a.

11/ Počet 9-ti členů do zastupitelstva pro volební období 2010-2014.


12/ Smlouvu o nájmu techniky „Víceúčelového stroje pro letní a zimní údržbu Egholm
2200" se společností .A.S.A., spol.s.r.o., Ďáblická 791/89.

13/ Výsledky výběrového řízení na grant: „Výstavba závlahového systému, rekultivace
travnaté hrací plochy".

Předloženy byly celkem 3 nabídky firem:

1/ Karel Beneš, Tyršova 171, Libčice nad Vltavou
2/ Pavel Jiřinec - sportovní trávníky, Benátská 580, Chrást
3/ Meandr AZS, s.r.o., Tachovská 1437, Praha 5, Radotín

Vybrána byla společnost Meandr AZS, s.r.o. Při výběru byly zohledněny zkušenosti s firmou Meandr AZS, s.r.o., která realizovala 1.etapu automatického závlahového systému na tréninkové ploše.

14/ Smlouvu o dílo se společností Meandr AZS, s.r.o., Tachovská 16, Praha 5, na
výstavbu závlahového systému a rekultivace travnaté plochy, ve výši 269.450,-Kč.

15/ Úpravy rozpočtu za 6/2010.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

Zapsala: Martina Vilímková