oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 15/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 15
Datum : 27.5.2010


ZMČ Praha - Březiněves   b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o dílo mezi MČ Praha - Březiněves a spol. MZK inženýring s.r.o., se sídlem
Praha 9, Kostelecká 879. Předmětem díla je funkce technického dozoru na akci „Výměna povrchu a vyrovnání převýšení fotbalového hřiště, oplocení."


2/ Darovací smlouvu mezi MČ Praha - Březiněves a .A.S.A. spol. s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8 ve výši 206.304,- Kč. Finanční dar bude využit na kulturní, sociální a sportovní účely rozvoje obce.

3/ Žádost pana Tomáše Bezpalce, bytem Nad Hřištěm 64/6, Praha 8, o úpravu travního
porostu sousedící s komunikací. Jedná se o úpravu travního porostu před RD č.p. 64/6,
který sousedí s komunikací, pro účely bezpečnějšího parkování. Úprava bude provedena položením zatravňovací dlažby a bude položena zároveň s úrovní současné komunikace.

4/ Smlouvu o dílo mezi MČ Praha - Březiněves a Ing. Zdeňkem Plachým, Brdičkova 11/1916, Praha 5 na služby spojené s datovou a programovou údržbou grafických a databázových systémů MISYS a KATASTR pro MČ Praha - Březiněves.


5/ Zvýšení rozpočtu na rok 2010 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, schválené Radou hl.m. Prahy usnesením č. 707 ze dne 18.5.2010, ve výši 46.500,-Kč.

6/ Změnu rozpočtu za 5/2010, dle předloženého znění /viz.příloha/.


7/ Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3.12.2009, uzavřené mezi MČ Praha - Březiněves a Pavlem Juříčkem, bytem Praha 4 - Chodov, Doubravická 1301/2.

8/ Nabídku pana Miroslava Řezníčka na vícepráce na objektu Pod Lipami + fasáda budovy tabáku, ve výši 41.200,-Kč.

9/ Zaslání dopisu na adresu Ředitelství silnic a dálnic s upozorněním na překročení
hlukových limitů z komunikace D8.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves


Zapsala: Martina VilímkováPřiložené dokumenty