oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Ustanovení opatrovníka

Městská část Praha - Březiněves
Ohlašovna, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

Č.j. 053/10AKo Vyřizuje: A. Koudelková tel.: 283 910 263

V Praze dne: 15.2.2010

 

Usnesení
o ustanovení opatrovníka
v řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Městská část Praha Březiněves, U Parku 140/3, 182 00, ohlašovna jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se účastníku správního řízení Kateřině Baranové nar. 10. 6. 1990 na adrese Na Hlavní 1, 182 00 Praha 8 - Březiněves, ve věci rušení údaje o místu jejího trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje na ochranu jejích práv opatrovníka Martinu Vilímkovou, pracovnici MČ Praha Březiněves.

Odůvodnění

Kateřina Baranová nar. 10.6.1990, na adrese Na Hlavní, 182 00 Praha 8 - Březiněves, je účastníkem správního řízení podle § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Na Hlavní 1, 182 00 Praha 8 - Březiněves, na základě návrhu Martiny Polákové, nar. 25.7.1969, na adrese Na Hlavní 1, 182 00 Praha 8 - Březiněves.
Podle zjištění správního orgánu nemůže Kateřina Baranová v řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu samostatně jednat, protože je osobou neznámého pobytu a nedaří se jí prokazatelně doručovat písemnosti vzešlé ze správního řízení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu do 15 dnů ode dne doručení k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1.
Odvolání se podává u správního orgánu, který usnesení vydal dle § 86 odst.1, správního řádu, tj. MČ Praha Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves