oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 30/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 30
Datum : 29.10.2009
ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

1/ Zvýšení rozpočtu roku 2009 ve výši 202.000,-Kč na provoz Sboru dobrovolných
hasičů (JSDH Březiněves), schválené Zastupitelstvem hl.m. Prahy usnesením č. 29/17.


2/ Výši příspěvku na ozdravné pobyty dětí, letní a zimní tábory, pobyty se zaměřením
jazykovým, sportovním, tanečním na rok 2010 v maximální výši 4.500,- Kč/dítě,
dle kritérií stanovených sociální komisí MČ Praha - Březiněves.


3/ Smlouvu o partnerství mezi MČ Praha - Březiněves a Hlavním městem Praha,
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1.


4/ Smlouvu se ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17, o nájmu užívání prostor
Tělocvičny v ZŠ Ďáblice, pro TJ Březiněves - oddíl mládeže.


5/ Doložku - potvrzení ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb., splnění podmínek pro platnost právního úkonu ve věci již schválených smluv:


a) Darovací smlouva mezi MČ Praha - Březiněves a panem Zdeňkem Kolínským, bytem Na Hlavní 165, Praha 8 - Březiněves (schváleno usnesením č. 7 ze dne 19.2.2009).


b) Darovací smlouva mezi MČ Praha - Březiněves a panem Františkem Kolínským, bytem Na Hlavní 18, Praha 8 - Březiněves a Rudolfem Zálužanským, bytem Olešnická 816, Praha 9 (schváleno usnesením č. 9 ze dne 19.3.2009).


6/ Zrušení nájmu paní Leoně Trejbalové, na měsíc listopad a prosinec, z důvodu
přístavby a rekonstrukce objektu.


7/ Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a
rozvahových účtů k 31.12.2009.


Předseda inventarizační komise: Helena Nováková
Členové inventarizační komise: Michaela Koukolíčková
Martina Vilímková
Zdeněk Korint

Předseda likvidační komise: Jaroslav Deutschmann
Členové likvidační komise: Ing. Vladimír Jisl
Lenka Bendová
Ondřej Adamik

8/ Odnětí správy svěřené věci MČ Praha - Březiněves, dle usnesení Zastupitelstva
hl.m. Prahy č. 29/62 ze dne 17.9.2009 - stavba veřejného osvětlení v parku
u sv. Jana Nepomuckého.

9/ Ekologickou likvidaci elektronických spotřebičů ve sběrném dvoře ve Voctářově ulici
a jejich vyřazení z majetku MČ Praha - Březiněves, dle předloženého znění.

10/ Přijetí daru do svěřené správy Městské části Praha - Březiněves, Hlavnímu městu
Praha, od paní Vlasty Bartoňové, Zdenky Hampeisové, Veroniky Seydlerové
a Mgr. Markéty Srbové, Jedná se o tyto pozemky: p.č. 8/7, 274/6, 275/2,
279/1, 280/1, 280/4, 281/3, 282/3, 282/5, 435/5, 437/8, 438/19,434/24 o celkové výměře 1029 m2.
Darovací smlouvu podepíše za MČ Praha - Březiněves starosta Ing. Jiří
Haramul, který byl zvolen Usnesením č. 1 na ustavujícím zasedání
zastupitelstva ze dne 2.11.2006, a který je oprávněn za MČ Praha -
Březiněves jednat a podepisovat smlouvy.

 
Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Zapsala : Martina Vilímková, dne 29.10.2009