oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení 23/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 23
Datum : 03.09.2009

 

ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

 

1/ Dokumentaci vlivů na životní prostředí, k záměru „Silnice II/243 - Obchvat
Březiněvsi", dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. Dokumentace byla vypracována společností
EKOLA group spol. s.r.o. v květnu 2009.
Zastupitelstvo preferuje variantu č. 2.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

 

 

 

 


Zapsala : Martina Vilímková