oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 23

které zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves přijalo na svém 13. zasedáníUsnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 23
Datum : 27.11.2008


ZMČ Praha - Březiněves  b e r e   n a   v ě d o m í    a   s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek č. parc. 354
o výměře 7810 m2 zapsaných na LV č. 321, mezi MČ Praha - Březiněves
a PRE distribuce a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, zastoupená
Milanem Válkem.

 

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

 

Zapsala : Martina Vilímková, dne 27.11.2008