oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

které se bude konat dne 27.11.2008Program zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 13
Datum : 20.11.2008
S V O L Á V Á M

13. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

dne 27. 11. 2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty


Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 12 ze zasedání zastupitelstva MČB.
2/ Dohoda o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování právních služeb
ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, se sídlem v Jámě 1, na spol.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno.
3/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek č. parc. 354
o výměře 7810 m2 zapsaných na LV č. 321, mezi MČ Praha - Březiněves a
PRE distribuce a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, zastoupená Milanem
Válkem.
4/ Úpravy rozpočtu.
5/ Různé.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 


Zapsala : Martina Vilímková