oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 21

které zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves přijalo na svém 12. zasedání dne 30.10.2008Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 21
Datum : 30.10.2008

ZMČ Praha - Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u je:

1/ Zvýšení rozpočtu na rok 2008 - poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
hl.m. Prahy ve výši 300.000,- Kč na akci č. 8720- Umístění hracího prvku na
hřiště a jeho finální dovybavení sportovním příslušenstvím,schválené
Zastupitelstvem hl.m.Prahy usnesením č. 19/2 ze dne 18.9.2008.

2/ Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves
a Ing. Josefem Palasem.

3/ Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha - Březiněves a
panem Bay Vu Van, bytem Chodov, Praha 4.

4/ Cenovou nabídku pana Miroslava Řezníčka, Liptaň, v maximální cenové
výši 55.000,-Kč, na úpravu autobusové zastávky v Březiněvsi.

5/ Darovací smlouvu mezi MČ Praha - Březiněves a spol. Central Group,
a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, ve výši 250.000,-Kč.

6/ Revokaci usnesení č. 16 ze dne 21.8.2008 - zrušení bodu č. 4 - Kupní smlouvy
mezi MČ Praha - Březiněves a spol. Central Group a.s. se sídlem
Na Strži, 67/1702, Praha 4.

7/ Kupní smlouvu mezi MČ Praha - Březiněves a Společností pro rozvoj Horních
Jirčan, s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.


8/ Zahájení zjišťovacího řízení Silnice II/243 Obchvat Březiněvsi

a/ Navrhovaný obchvat výrazně zlepší životní prostředí v MČ Praha -
Březiněves. Vybudováním obchvatu (silnice II/243) MČ Praha -
Březiněves dojde ke změně statutu ulice Na Hlavní z komunikace II. třídy na
komunikaci místní. Tato přeložka silnice vyloučí tranzitní dopravu středem
obce a umožní scelení obce v jeden bezpečný obytný celek.
b/ Obchvat je plně v souladu se schváleným návrhem změny územního plánu
MČ Praha - Březiněves, který byl projednán a schválen Zastupitelstvem MČ
Praha - Březiněves, na jeho zasedání dne 26.2.2007 (viz. usnesení č. 3).
c/ V místech, kde se obchvat dotkne obytné zástavby, budou provedena opatření,
která zajistí dodržování hygienických norem.


Závěr:
Zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves jednoznačně trvá na schválení záměru „Obchvat Březiněvsi Silnice II/243.

9/ Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a
rozvahových účtů k 31.12.2008. Na základě tohoto příkazu byla stanovena
inventarizační a likvidační komise, dle přílohy.

10/ Žádost spol. Central Group a.s. na staveništní dopravdu v lokalitě „Obytný
soubor RD - Březiněves - Na Hlavní" a Na Boleslavce - 2. etapa, k.ú. Březiněves,
v období 11/2008 - 12/2009 za podmínek, že každé vozidlo bude před vjezdem na
komunikaci Na Hlavní řádně očištěno, aby nedocházelo k znečištění této
komunikace.

11/ Výši příspěvku na ozdravné pobyty dětí, letní a zimní tábory, pobyty se zaměřením
jazykovým, sportovním, tanečním na rok 2009 v maximální výši 4.500,-Kč/dítě, dle
kritérií stanovených sociální komisí MČ Praha - Březiněves.

12/ Zamítnutí žádosti pana Frýdla na zřízení parkoviště v ulici Na Hlavní
před restaurací Zelený Dvůr.

13/ Nabídku pana Josefa Korinta, Na Hlavní 160, Praha - Březiněves ve výši
11.000,-Kč na úpravu zahrádky v k.ú. Březiněves, která byla přidělena
Kynologickému klubu Březiněves.
14/ Příspěvek ve výši 1.000,-Kč Diakonii ČCE - pracoviště Praha 8 - Ďáblice, Ke Kinu 159/7.
15/ Nabídku fi. IKAREAL, Vinohradská 1122, Praha 3 na opravdu dlažby u Fitness-centra a u zázemí pro tenisové kurty a multifunkční hřiště, ve výši 18.000,-Kč.
 

 

 

 

 


Ing. Jiří Haramul - starosta MČ Praha - Březiněves
Ing. Vladimír Jisl -zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  


Zapsala: Martina Vilímková, dne 30.10.2008