oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 15

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 15
Datum : 21.08.2008

ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

1/ Darovací smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a .A.S.A. spol. s.r.o., Ďáblická
 791/89, Praha 8, s.r.o. ve výši 100.000,-Kč ./viz. tabulka/.

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha –
 Březiněves, Březiněves a.s., Praha 1, Václavské nám. 1601/47 a Telefónica O2,
 a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle.

3/ Měsíční odměny na základě NV 79/2008 Sb. ze dne 25.2.2008, kterým se mění
 NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění
 pozdějších předpisů.

4/ Jednací řád MČ Praha – Březiněves.

5/ Smlouvu o dílo „Stavba protihlukové stěny Březiněves“ mezi MČ Praha –
 Březiněves a ALGON PLUS a.s., Statenice 55, okr. Praha – západ.

6/ Smlouvu o dílo „Povrchová úprava zemního protihlukového valu zalesněním“
 mezi MČ Praha – Březiněves a GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19A,
 Litoměřice.

7/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B631/6442/08,
 mezi MČ Praha , Březiněves a PREedistribuce, a.s., se sídlem: Praha 5,
 Svornosti 3199/19a.

8/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha –
 Březiněves a Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.

9/ Darovací smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a Central Group a.s., se sídlem
 Na Strži 65/1702, Praha 4.

 10/ Kupní smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a Central Group a.s se sídlem
 Na Strži 65/1702, Praha 4.

 11/ Záměr pana Frýdla rozšířit penzion Frýdl v Praze Březiněvsi za následujících
 podmínek:
- stavba bude v souladu s ÚP Prahy resp. MČ Březiněves
- výpočtové zastínění sousední parcely nebude v rozporu s platnými předpisy
- odvod dešťových vod bude zajištěn na pozemku investora
- údržba ani provoz stavby si nevyžádá vstup na sousední pozemek č. parc. 67/1 a 67/2
- z architektonického hlediska došlo k posunu původního návrhu k soudobějšímu vzhledu přístavby

 12/ Cenovou kalkulaci na výrobu saunových dveří, vč. instalace ve výši 29.230,-Kč
 bez DPH. /Osazení dveří – polovina září 2008/.

13/ Záměr umístit stožáry na vlajky k památníku padlých v MČ Praha – Březiněves.

14/ Žádost Kynologického Klubu Březiněves o pronájem pozemku – zahrádky č. 1
 o výměře 582,3 m2.

15/ Požadavky na investice na rok 2009:

1) Dokončení sadových úprav prostoru památníku padlých a  autobusové zastávky dle projektu Ing. Šimkové – požadovaná  dotace 500.000,-Kč

2) Dětské hřiště – doplnění hracího prvku – požadovaná dotace 500.000,-Kč.

3) Příprava projektové dokumentace k rozšíření ul. Bezinková  - požadovaná dotace 500.000,-Kč.

4) Přeložka provizorní komunikace a vybudování přilehlého  parkoviště – požadovaná dotace 2.000.000,-Kč.


5) Obnova vybavení a zařízení internetové knihovny MČB –  požadovaná dotace 250.000,-Kč.

Ing. Jiří Haramul starosta MČ Praha – Březiněves
Ing. Vladimír Jisl zástupce starosty MČ Praha - Březiněves


Zapsala : Martina Vilímková, dne 21.8.2008