oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 13

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

 

Číslo : 13
Datum : 07.07.2008

 

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e :

 

1/ Vzdání se práva vlastnictví na pozemek č. parc. 429/27 o výměře 8340 m2
zapsaného na LV 395 pro obec Praha, kat. území Praha – Březiněves /vedeného
původně na LV 33 pro obec Sedlec a kat. území Sedlec u Líbeznic/.

 

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

 

Zapsala : Martina Vilímková