oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 12

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 12
Datum : 07.07.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e :

1/ Úpravu rozpočtu MČB na rok 2008 – navýšení neinvestiční dotace z poplatku za
ukládání odpadu na skládku .A.S.A. Ďáblice o inflaci roku 2007 ve výši 147.300,-Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 18/58 ze dne 19.6.2008.

2/ Úpravu rozpočtu MČB r.2008 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2007 formou neinvestiční dotace ve výši 46.300,-Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 18/5 ze dne 19.6.2008.

3/ Zvýšení rozpočtu roku 2008– uvolněné finanční prostředky pro SDH formou neinvestiční dotace ve výši:
70.000,-Kč – příspěvek na činnost SDH
40.000,-Kč - příspěvek na opravu techniky
Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 18/22 ze dne 19.6.2008.

4/ Uzavření finančního vypořádání za rok 2007 na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 18/4 ze dne 19.6.2008.

5/ Prodej vozidla CAS /cisternové automobilové stříkačky/ LIAZ 706 RTHP 101.860 CAS 25 Obecnímu úřadu Čížkovice, Jiráskova 143, Čížkovice, zastupující osoba Mgr. Arnošt Wachsta - starosta obce. Vozidlo bude prodáno za celkovou cenu 110.000,-Kč z čehož : 85.000,-Kč činí cena vozidla a 25.000,- činí cena vybavení. Zastupitelstvo MČB převede 50% z ceny vozidla do rozpočtu MČB a 50% do rozpočtu JSDH Březiněves. Částka za vybavení, tj. 25.000,-Kč, bude přidělena do rozpočtu JSDH Březiněves.

6/ Průjezd některých vozidel osobních, dodávkových, případně i nákladních ulicí K Březince, a to do doby dokončení výstavby protihlukového valu. K této změně dochází na základě jednání ze dne 3.7.2008 a rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 8, kdy bylo nařízeno omezení průjezdu vozidel na provizorní komunikaci pro stavbu protihlukového valu MČ Praha – Březiněves. Předpoklad termínu opatření je do 30.9.2008.

7/ Vzdání se práva vlastnictví na pozemek č. parc. 429/27 o výměře 8340 m2 zapsaného na LV 395 pro obec Praha, kat. území Praha – Březiněves /vedeného původně na LV 33 pro obec Sedlec a kat. území Sedlec u Líbeznic/.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková, dne 7.7.2008