oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 11

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 11
Datum : 07.07.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a spol. Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, týkající se uložení vodovodu a splaškové kanalizace do části dotčeného pozemku
parc. č. 354 o výměře 7810 m2, zapsaný na LV č. 321 k.ú. Březiněves – lokalita RD - obytný soubor „Na Boleslavce -2.etapa“ .

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a spol. Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, týkající se uložení vodovodu a splaškové kanalizace do části dotčeného pozemku
parc. č. 426/106 o výměře 351 m2, zapsaný na LV č.1 k. ú. Březiněves – lokalita RD – obytný soubor „Na Boleslavce – 2.etapa“.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková