oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 8

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 8
Datum : 29.05.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Rozdělení pozemků parc. č. 429/16, parc. č. 431/2 a parc. č. 431/16 v k.ú. Březiněves
dle geometrického plánu č. 41/2008 ze dne 15.2.2008, který byl vypracován
Ing. Milanem Řezníkem a schválen Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
Katastrálním pracovištěm Praha pod č.j. 1761-2008 dne 16.4.2008.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 29.5.2008