oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 7

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 7
Datum : 29.05.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Mateřského centru v Ďáblicích.

2/ Úpravy rozpočtu k 31.5.2008, dle předloženého znění.

3/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření v MČB za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad.

4/ Opožděná žádost paní Zamazalové na proplacení příspěvku na popelnice za r. 2007, avšak podmíněně.

5/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – Prodejna smíšeného zboží – uzavřená s paní Monikou Lehovcovou, bytem Praha 8, Hejdukova 10/412.

6/ Darovací smlouvu č. 1/2008 uzavřenou mezi MČ Praha – Březiněves a TJ Březiněves, se sídlem Na Hlavní 149, Praha 8.

7/ Nabídku na zpracování architektonické studie dostavby restaurace „Pod Lipami“, Na Hlavní 2, ve výši 160.000,-Kč vč. DPH.

8/ Dvě mandátní smlouvy uzavřené s výše uvedenou společností Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany. která zajistí a provede přípravu a průběh zakázek na ozelenění valu a ozelenění protihlukové stěny.

9/ Pronájem nebytových prostor - prodejny tabáku – panu Giao Nguyen Ngoc, Koláčkova 1904/10, Praha 8.

10/ Nabídku fi. Maxistore, na doplňky k aparatuře – světelná technika, ve výši 15.724,-Kč.

11/ Postup Ing. Vocela, který na základě právního rozboru JUDr. Buzka navrhl další kroky ve věci reklamace panelů rychlosti u fi PRO TRAFFIC, dle předloženého znění.

12/ Zvýšení rozpočtu na rok 2008 ve výši 1.500.000,-Kč na akci Protihluková stěna, schválené usnesením č.16/3 Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 24.4.2008.

13/ Na základě usnesení č. 16/2 ze dne 24.4.2008 Zastupitelstva hl.m. Prahy, úpravu rozpočtu MČ Praha – Březiněves- ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2007 /příp.2006/ k využití v roce 2008 na stejný účel, ve výši 2.094.300,-Kč na protihlukový val.

14/ Uplatňovat inflační doložky smluv MČ Praha – Březiněves pouze v případě,
že roční částka bude činit více jak 500,-Kč.

15/ Zvýšení poplatku za vstup do sportovně- rekreačního areálu v Březiněvsi,
s platností od 1.6.2008.
Dospělá osoba 60,-Kč
Dítě 40,-Kč

16/ Smlouvu o pronájmu pozemku mezi MČ Praha – Březiněves a panem Josefem Pleskačem, se sídlem v Mariánských Lázních, Tepelská 549/20.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková, dne 29.5.2008