oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 6

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 6
Datum : 28.4.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e :

1/ Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2008 v předloženém znění.

2/ Přidělení účelové dotace schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 14/41 ve
výši 7.300,- Kč pro Místní lidovou knihovnu.

3/ Záměr pronajmout prodejnu tabáku v Praze – Březiněvsi, Na Hlavní 2, 182 00 Praha 8.

4/ Smlouvu o dílo č.110308 se společností Cheval s.r.o., U Zvonařky 994/15, 120 00
Praha 2.

5/ Smlouvu o pronájmu tenisových kurtů s fi. Tennisacademy, zastoupenou Janem
Daněčkem, Třebíč.

6/ Fakturu za instalaci a služby od společnosti CZNET ve výši 12.420,-Kč vč. DPH.

7/ Příspěvek ve výši 60,-Kč/1hod. pro každé dítě přihlášené do tenisové školy, s trvalým
pobytem v MČ Praha – Březiněves.

8/ Sazebník poplatků ze psů v Březiněvsi, vypracovaný finančním výborem dne
18.dubna 2008, dle předloženého znění.

9/ Smlouvu se společností Central Group, a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4, o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na STL plynovod v lokalitě RD „Na Hlavní“,
k.ú. Březiněves, Ďáblice.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 28.4.2008