oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 5/2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo: 5
Datum: 20.3.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o nájmu nebytových prostor /skladové prostory/ mezi MČ Praha – Březiněves a spol. IKAREAL, spol. s.r.o., Vinohradská 112, Praha 3.

2/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.4.2007 na akci „Terénní úpravy Březiněves“, uzavřené mezi MČ Praha – Březiněves a spol. Demorecykla s.r.o., Cítov.

3/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.2.2005 uzavřené mezi MČ Praha – Březiněves a panem Martinem Smětákem, Nad Hřištěm 92, Březiněves.

4/ Objednávku /fakturu/ fi. Hydronatur, Květnového vítězství 1741, Praha 4, na vypracování 14 paré projektové dokumentace „ Rekreačního rybníka“ a 14 paré koordinačních situací na katastru MČ Praha – Březiněves, pro dodatečné stavební povolení. Cena 107.100,-Kč vč. DPH.

5/ Pronajmout bezplatně multifunkční hřiště a šatny na sobotu 22.3.2008 fotbalovému oddílu SK Ďáblice, který zde bude pořádat Velikonoční turnaj starších žáků pod záštitou starosty MČ Praha – Březiněves. Na tento turnaj přispěje MČB finanční částkou
ve výši 2.000,-Kč.

6/ Vyplácení příspěvku na odpad za rok 2007 ve výši 500,-Kč. Termín pro vyplácení:
31.3.2008-4.4.2008. Podmínky: trvalý pobyt občana + doložení 2 potvrzení
o zaplacení.

7/ Smlouvu o uzavření budoucí mlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a AQUA, spol. s.r.o., Na Hlavní 165, Březiněves.

8/ Protokol 23/08/720/2007 o předání a převzetí nemovitosti – hráz rybníka v Březiněvsi do správy majetku MHMP.

9/ Žádost TJ Březiněves na objednání a zafinancování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce budovy TJ Březiněves “.

10/ Smlouvu o dílo mezi MČ Praha – Březiněves a Ing. Zdeňkem Plachým, Brdečkova 11/1916, Praha 5, na údržbu grafických a databázových programových systémů MISYS a KATASTR.

11/ Změnu uživatele zahrádky. Místo paní Dědové bude mít zahrádku v pronájmu
pan Karel Bláha, Šiškova 1230/13, Praha 8 – Kobylisy. Bude vytvořena nová
smlouva – podmínky pronájmu zůstávají stejné.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková, dne 20.3.2008