oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 4/2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 4
Datum : 21.02.2008

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves projednalo na svém 3. zasedání dne 21.2.2008 stanovisko k Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol – Březiněves“ a současné řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.

ZMČ Praha – Březiněves se stavbou 519 Suchdol – Březiněves dočasně nesouhlasí z následujících důvodů:

1/ Nesouhlasí s výkresem č. D28 – Návrh na vyhlášení protihlukového ochranného pásma, vzhledem k tomu, že v květnu 2004 proběhlo měření hluku, fi. AKMEST, Thákurova 3, Praha 6, zastoupená Ing. Vladimírem Zúberem, kdy byly zjištěny hodnoty, které v noci dosahují průměrné hodnoty 59,8 dB.

2/ Navržená protihluková opatření v rámci stavby 519 nerespektují existující stavbu protihlukového valu podél Cínovecká /D8/, kde výška tělesa je 10 metrů a v územním plánu MČ Praha – Březiněves je tato výška zachována podél celé uvažované stavby 519 /520/. Požadujeme uvést do souladu navržená protihluková opatření s územním plánem MČ Praha – Březiněves.

3/ V rámci řešení dopravní situace uvnitř MČ Praha – Březiněves na silnici II/243 v ul. Na Hlavní vybudovat přeložku této komunikace, tak jak je uvedeno v územním plánu MČ Praha – Březiněves.

4/ Požadujeme zajištění trvalé dopravní obslužnosti ve směru MČ Praha – Ďáblice /zaměstnání, škola, školka, lékař, MHD atd./ a seznámení s průběhem výstavby stavby 519 a s jejím dopadem na dopravní obslužnost MČ Praha – Březiněves.

5/ Pověřujeme starostu MČ Praha – Březiněves k projednání těchto požadavků s investorem ŘSD a uzavření písemné dohody k zajištění výše uvedených požadavků.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 21.2.2008