oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 2/2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 2
Datum : 24.01.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a schvaluje:

1/ Žádost p. Žemličky, ze dne 14.1.2008, o změnu Smlouvy o pronájmu nebytových
prostor.

2/ Na sekretariátu MČ Praha - Březiněves se nebudou provozovat xeroxové služby
pro občany.

3/ Nabídku fi. IKAREAL, Vinohradská 112, Praha 3, na akci Osazení dveřních
výplní v Hostinci pod Lipami, dle předloženého rozpočtu,
ve výši 52.178,-Kč vč. DPH.

4/ Revokaci v usnesení č. 18/2007 bodu č. 11 ze dne 27.11.2007 - pořízení 3ks dveří
do Hostince Pod Lipami, ve výši 43.250,-Kč vč. DPH.

5/ Dle výše uvedené revokace projednalo a schválilo nabídku fi. IKAREAL,
Vinohradská 112, Praha 3, na akci „Dodávka dveřních výplní„v Hostinci pod
Lipami ve výši 44.485,-Kč vč. DPH.

6/ Nabídku fi. IKAREAL, Vinohradská 112, Praha 3, na akci „Úprava v okolí kotlů
budovy MČ Březiněves“, ve výši 99.850,-Kč.

7/ Žádost o účelovou dotaci na dovybavení dětského hřiště ve výši 400.000,-Kč.

8/ ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo žádost o převod části účelové
dotace z roku 2007 ORG 4397 ve výši 2.094.298,-Kč /vybudování protihlukového
valu/ na dobudování tohoto valu vč. jeho ozelenění.

9/ Žádost o účelovou dotaci ve výši 2.000.000,-Kč na vybudování protihlukové stěny
v Březiněvsi.

10/ Žádost o účelovou dotaci ve výši 300.000,-Kč na rozšíření ulice Bezinková.

11/ Inženýrskou činnost, zabezpečení vstupních podkladů a projektovou
dokumentaci, pro výstavbu protihlukové stěny v Březiněvsi, vypracovanou
Ing. Jiřím Lebedou, spol. s.r.o. Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 1.
Cena ve výši cca. 106.000,-Kč vč. DPH.

12/ Nesouhlas s vybudováním paralelní RWY Letiště Praha - Ruzyně.

13 / ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nabídku p. Petra Charváta,
Praha 8, na ošetření stromů v k.ú. Praha - Březiněves 83.835,50 Kč vč. DPH.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková