oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 18/2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 18
Datum : 29.11.2007
ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

1/ Úpravu rozpočtu za 11/2007, dle předloženého znění.

2/ Změnu účelu a charakteru části účelové investiční dotace, ve výši 2 500 tis. Kč,
poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy usnesením č. 10/11 ze dne 25.10.2007, na základě
usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne 22.3.2007 na akci č. 4391 Rekonstrukce dešťové
kanalizace v ul. Na Horce. Na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva
hl.m.Prahy bude část dotace ve výši 513.890 Kč použita na opravy místních
komunikací.

4/ Smlouvu o dílo mezi MČ Praha – Březiněves a fi. Ing. Stanislav Zvolský, Stráž nad
Nisou, ve výši 520.000,-Kč /opravy komunikací v Březiněvsi/.

5/ Dodatek č. 1 ke Smlouvám o dočasném užívání pozemku /zahrádky/, uzavřené mezi
MČ Praha – Březiněves a paní Renatou Dědovou, bytem Praha7, paní Zdenkou
Sýkorovou, bytem Praha 8, paní Václavou Šťastnou, bytem Praha 9, paní Jarmilou
Turšnerovou, bytem Praha 7, a panem Ing. Petrem Zimermanem,bytem Praha 8.

6/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi MČ Praha – Březiněves a Josefem Korintem,
bytem Praha 8.

7/ Výpověď Smlouvy č. C060516327 uzavřené se společností Sodexho Pass Česká
republika, Radlická 2, Praha5, ke dni 30.11.2007.

8/ Smlouvy na zajištění závodního stravování na poukázky EXIT GROUP se společností
EXIT GROUP s.r.o., Orlí 14, Brno.

9/ Nabídku fi. MĚŠŤÁK-sever v.o.s., Praha 9 na dosadbu uhynulých a poškozených
stromů, ve výši 24.734,20Kč.

10/ Úpravu schválené nabídky, ze dne 26.4.2007, dle skutečné realizace. Skutečná realizace
byla ve výši 32.653,-Kč.

11/ Nabídku fi. Truhlářství Liteň, Dlouhá 34 na pořízení 3 ks dveří do Hostince Pod
Lipami, ve výši 43.250,-Kč vč. DPH.

12/ Žádost, společnosti AQUA spol. s.r.o., Na Hlavní 165, Praha – Březiněves, o vyjádření
k projektové dokumentaci pro územní řízení na výstavbu čtyř řadových RD, včetně
přípojek – vody, kanalizace, plynu a elektro na parcele v k.ú. Březiněves, č. parcely
260/1, 420/1, 424/5 a část parcely 419/4 v ulici K Březince.

13/ Žádost, společnosti AQUA spol. s.r.o., Na Hlavní 165, Praha – Březiněves, o souhlas
povolení připojení vjezdu a vedení přípojek vody, kanalizace,plynu, eletkro a tlf.
kabelů přes chodník a komunikaci na parcele č.parc. 261 a 424/1 a parcelu
č. parc. 259/2 pro čtyři řadové RD na parcele v k.ú. Březiněves, č. parcely 260/1,
420/1,424/5 a části parcely 419/4 v ulici k Březince pro účely územního řízení.
14/ Zveřejnění záměru MČ Praha – Březiněves pronajmout prodejnu potravin.

15/ Žádost pana Janouška o ukončení nájemní smlouvy č. 4/2003 – Smlouva o nájmu
nebytových prostor k 31.12.2007.

16/ Záměr ponechat panu Janouškovi místnost v prvním patře hlavního objektu, sloužící
jako sklad nebo přístřeší o celkové výměře 23,9 m2 i nadále v nájmu,a to do
31.12.2009 /bude vypracován Dodatek ke smlouvě/.

17/ Smlouvu o výkonu umělecké činnosti mezi MČ Praha – Březiněves a Zdeňkem
Rybářem, Praha 6, -provedení kulturního pořadu pro děti, dne 14.6.2008 – Dětský
den, ve výši 9.000,-Kč vč. cestovného a DPH.

18/ Smlouvu o výkonu umělecké činnosti mezi MČ Praha – Březiněves a Zdeňkem
Rybářem, Praha 6, -provedení kulturního pořadu pro děti, dne 8.3.2008 – Karneval
pro děti, ve výši 9.000,-Kč vč. cestovného a DPH.

19/ Zakoupení nového zrcadla do ulice Bezinková, které bylo odcizeno.

20/ Zakoupení příslušenství k travnímu traktoru - shrnovací radlice – SR110.1
ve výši cca. 9.000,-Kč.

21/ Úložku na termínovaný vklad volných peněžních prostředků z účtu MČ Praha –
Březiněves. Výše úložky 1 000 -1 500 tis. Kč s tříměsíční výpovědní lhůtou /revolving/,
od ledna 2008.

22/ Převedení finančních prostředků z rozpočtu nárokovaného Klubem žen na rok 2008
do rozpočtu Komise kultury a školství, za předpokladu, že zabezpečí plánované akce
na rok 2008 v příslušném rozsahu.

23/ Praha- Březiněves projednalo a schválilo záměr pronajmutí skladu ve dvoře
objektu, v Praze – Březiněvsi, Na Hlavní 2.

24/ Jmenování nového předsedy Komise veřejného pořádku pana Ondřeje Adamika,
s platností od 1.12.2007.

25/ Jmenování nového člena Komise veřejného pořádku, pana JUDr. Romana Buzka,
s platností od 1.12.2007.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková, dne 29.11.2007