oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 17/2007

Čestné občanství.

Zásady pro udělování čestného občanství MČ Praha Březiněves.

1/Zastupitelstvo MČ Praha Březiněves schválilo svým usnesením dne 29. 11. 2007 v souladu s § 10, odst.2, ve spojení § 89, odst. 1, písm. o, zákona č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tyto „Zásady pro udělování čestného občanství „ MČ Praha Březiněves.

2/Udělování čestného občanství.

MČ Praha Březiněves může dle § 10, odst. 2 ve spojení § 89, odst.1 písm.o, zákona č.131/2000 Sb.,, může udělit fyzickým osobám čestné občanství jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání MČ Praha – Březiněves.
- výraz ocenění mimořádných zásluh o MČ Praha Březiněves
- zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k MČ Praha Březiněves
- zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které zaznamenaly záchranu životů občanů nebo záchranu historických a kulturních hodnot MČ
- čestné občanství může být udělováno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti
- čestné občanství lze udělit také in memoriam.

II. Návrh na udělení čestného občanství

1/Návrh na udělení čestného občanství může podat člen Zastupitelstva MČ Praha Březiněves. Osoba oprávněná jednat jménem politické strany, hnutí, zájmového sdružení apod. a občan MČ Praha Březiněves mohou návrhy na udělení čestného občanství podávat prostřednictvím člena Zastupitelstva MČ Praha Březiněves

2/O udělení čestného občanství rozhoduje ZMČ na základě písemného návrhu, který musí obsahovat jméno, příjmení, místo narození a podrobné zdůvodnění zásluh. Zastupitelstvu MČ je návrh předložen prostřednictvím starosty MČ po předchozím projednání v komisi školské a kulturní MČ Praha Březiněves.

III. Listina o čestném občanství

Rozhodne-li Zastupitelstvo MČ Praha Březiněves čestné občanství udělit, obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, která je opatřena symboly města.
V případě udělení čestného čestného občanství in memoriam obdrží listinu o jeho udělení příbuzný vyznamenaného občana.
Vyznamenanému, respektive příbuznému vyznamenaného ji předává jménem MČ starosta, zpravidla na zasedání Zastupietlstva , nebo při jiné slavnostní příležitosti.

Čestný občan se zapíše do pamětní knihy MČ. Udělení čestného občanství bude zaznamenáno v kronice MČ Praha Březiněves, čestné občanství je čestným osobním vyznamenáním.

-2-

IV. Odnětí čestného občanství

Čestné občanství může být odňato na základě návrhu osoby oprávněné jednat jménem politické strany, hnutí, zájmového sdružení apod. a občana MČ Praha Březiněves podaného prostřednictvím člena Zastupitelstva MČ tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo
tomu u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.

Ing.Jiří Haramul ing.Vladimír Jisl
starosta MČ Praha Březiněves zástupce starosty MČ Praha Březiněves

V Březiněvsi dne 19.11.2007

Vypracovala : Věra Churáčková