oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 10/2007

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 10
Datum : 29.11.2007
Program:

1/ Kontrola zápisu č. 9.
2/ Úprava rozpočtu za 11/2007.
3/ Změna účelu a charakteru části účelové investiční dotace ,ve výši 2 500 tis. Kč
poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy schválené Zastupitelstvem hl.m.Prahy
usnesením č. 10/11 ze dne 25.10.2007, na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne
22.3.2007 na akci č. 4391 Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Na Horce.
Na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy bude část dotace
ve výši 513.890 Kč použita na opravy místních komunikací.
4/ Smlouva o dílo mezi MČ Praha – Březiněves a fi. Ing. Stanislav Zvolský, Stráž
nad Nisou.
5/ Dodatek ke smlouvám – zahrádky.
6/ Dodatek ke smlouvě – Josef Korint.
7/ Výpověď ze Smlouvy se spol. SODEXHO PASS s.r.o., Praha 4 /stravenky/.
8/ Uzavření Smlouvy na stravenky se spol. EXIT GROUP s.r.o., Brno.
9/ Nabídka fi. MĚŠŤÁK-sever v.o.s., Praha 9 na dosadbu uhynulých a poškozených stromů.
10/ Úprava schválené nabídky fi. MĚŠŤÁK-sever v.o.s. Praha 9, ze dne 26.4.2007, dle skutečné realizace.
11/ Nabídka fi. Truhlářství Liteň, Dlouhá 34 na pořízení 3 ks dveří do Hostince
Pod Lipami.
12/ Žádost, společnosti AQUA spol. s.r.o., Na Hlavní 165, Praha – Březiněves,
o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na výstavbu čtyř
řadových RD, včetně přípojek – vody, kanalizace, plynu a elektro na parcele
v k.ú. Březiněves, č. parcely 260/1, 420/1, 424/5 a část parcely 419/4 v ulici
K Březince.
13/ Žádost, společnosti AQUA spol. s.r.o., Na Hlavní 165, Praha – Březiněves,
o souhlas povolení připojení vjezdu a vedení přípojek vody, kanalizace,plynu,
eletkro a tlf. kabelů přes chodník a komunikaci na parcele č.parc. 261 a 424/1 a
parcelu č. parc. 259/2 pro čtyři řadové RD na parcele v k.ú. Březiněves, č. parcely
260/1, 420/1,424/5 a části parcely 419/4 v ulici k Březince pro účely územního
řízení.
14/ Výběrové řízení na místní obchod – Na Hlavní 2.
15/ Návrh zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha – Březiněves.
16/ Schválení udělení čestného občanství MČ Praha – Březiněves.
17/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 21.11.2007