oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 15/2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 15
Datum : 18.10.2007
ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

1/ Plnění rozpočtu k 30. 9. 2007, dle předloženého znění.

2/ Stav pohledávek k 30. 9. 2007, dle předloženého znění.

3/ Úpravy rozpočtu k 31.10.2007.

4/ Protokol č. 23/08/420/2007 o předání a převzetí nemovitosti – hráz rybníka
č. parc. 275/1.

5/ Cenovou nabídku p.Charváta, Praha 8 – Bohnice, na sadové úpravy
v ul. Na Hlavní, ve výši 1.590,-Kč.

6/ Cenovou nabídku p.Charváta, Praha 8 – Bohnice, na sadové úpravy
v ul. V Lánech, ve výši 37.406,-Kč.

7/ Darovací smlouvu se společností Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702,
Praha 4, v celkové výši 350.000,-Kč.

8/ Kritéria na rok 2008 pro vyplácení příspěvků na pobyty dětí s trvalým pobytem
v Březiněvsi, /školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky/. Byla schválena
částka max. 4.500,- Kč ročně.

9/ Příkaz starosty k inventarizaci za r. 2007, ve kterém byla jmenována
inventarizační a likvidační komise ve složení:
Předseda inventarizační komise: Helena Nováková
Členové inventarizační komise: Michaela Koukolíčková
Martina Vilímková
Ondřej Adamik
Předseda likvidační komise: Jaroslav Deutschmann
Členové likvidační komise: Zdeněk Korint
Ing. Vladimír Jisl
Lenka Bendová

10/ Zřízení kynologického klubu Březiněves , nazvaného „Břízka“, pod záštitou
MČ Praha – Březiněves.

11/ Objednávku sady agility překážek, pro kynologický klub „Břízka“ ,
ve výši 84.750,-Kč.

12/ Dovybavení dětského hřiště herním prvkem kompan, fi. TO-JA, Praha 6, dle
nabídky ze dne 19.10.2007, ve výši 185.045,-Kč.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 18.10.2007