oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č.13/2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 13
Datum : 20.09.2007
ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

1/ Darovací smlouvu se společností .A.S.A. spol.s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, ve výši 130.988,-Kč.

2/ Rámcovou dohodu o spolupráci se společností .A.S.A. spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, v souvislosti s plánovanou III. etapou skládkování v lokalitě skládky v Ďáblicích.

3/ Smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 424/5 o výměře 106m2 společnosti AQUA, spol. s.r.o., Na Hlavní 165, Březiněves, dle vypracovaného znaleckého posudku ve výši 32.970,-Kč.

4/ Dary občanům dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku §628, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů, viz. neveřejná příloha.

5/ Změnu rozpočtu za 9/2007, viz. příloha.

6/ Smlouvu o zřízení věcného břemene, pro komunikaci na č. parc. 1612/12 v k. ú. Ďáblice, obec Praha, zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 892
u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, s panem Martinem Steyskalem, trvale bytem Lipnická 1450, Praha 9 - Kyje, a paní Janou Steyskalovou, trvale bytem Hyacintová 3222/10, Praha 10 – Záběhlice.

7/ Vícepráce na budově MČ Praha – Březiněves, panu Miroslavu Řezníčkovi, bytem v Liptani, IČO:73082520, v celkové výši 36.500,-Kč.

8/ ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo přispět částkou ve výši
5.000,-Kč na projekt Policie ČR – Bezpečné chování a projekt Informace po
ruce.

9/ Žádost o ukončení nájemní smlouvy kiosku-občerstvení, ul. U Parku v Březiněvsi
ke dni 30.9.2007, p. Josef Pleskač, Mariánské Lázně.

10/ Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Březiněves s obchodní firmou:
PREdistribuce, a.s.se sídlem: Praha 5 – Svornosti 3199/19a.

11/ Urbanistickou studii před jejím závěrečným zpracováním.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 20.9.2007