oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Ďáblice - II.etapa skládky odpadů - rozšíření

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

Věc:
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, jako změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. c).

Jako příslušný orgán Vám zasíláme kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu č 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o posuzování vlivů na životní prostředí/, ve znění pozdějších předpisů, záměru "ĎÁBLICE - II. ETAPA SKLÁDKY ODPADŮ - ROZŠÍŘENÍ" podle § 6 odst. 3 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.

Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Na základě výše uvedeného oznámení, které MČ Březiněves obdržela dne 5.2.2007, sdělujeme občanům Březiněvsi, že materiály týkající se rozšíření skládky odpadů v Ďáblicích jsou k nahlédnutí na úřadu MČ Praha - Březiněves vždy v pondělí a ve čtvrtek od 12.00 hod. - 18.00 hod.