oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení z 33. zasedání ZMČ Praha - Březiněves

ZMČ Praha – Březiněves – zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves
33. zasedání – ZMČ Praha – Březiněves dne 26.5.2005

ZMČ Praha Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:


USNESENÍ č. 33/2005

1/ ZMČ Praha Březiněves vzalo na vědomí a schválilo ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z r. 2004 ve výši 2.670.500,-Kč, které byly schváleny zastupitelstvem hl.m.Prahy usnesením č. 27/11 ze dne 28.4. 2005.

2/ ZMČ Praha Březiněves projednalo a schválilo nenárokovat vlastnictví pozemků 429/5 a 429/6, které z hlediska vlastnických práv náleží původním majitelům, protože na list vlastnictví MČ Praha – Březiněves se dostaly chybou při digitalizaci SPI.

3/ ZMČ Praha Březiněves vzalo na vědomí a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za r. 2004, /viz. příloha č.1/.

4/ ZMČ Praha Březiněves vzalo na vědomí a schválilo rozpočtový výhled MČ Praha Březiněves v letech 2005 - 2010, /viz. příloha č. 2/.

5/ ZMČ Praha Březiněves vzalo na vědomí a schválilo plnění rozpočtu MČ Praha – Březiněves k 30.4.2005, /viz. příloha č. 3/.

6/ ZMČ Praha Březiněves vzalo na vědomí a schválilo stav pohledávek k 30.4.2005, /viz. příloha č. 4/.

7/ ZMČ Praha Březiněves vzalo na vědomí a schválilo změnu rozpočtu v předloženém znění. /viz. příloha č. 5/.

8/ ZMČ Praha Březiněves schválilo nabídku provedení prací fi. E.Č. , zastoupená panem Milošem Černým, týkající se požární nádrže: zajištění příkonu 3x32A před elektroměrem, návrh provedení, výchozí revize nově provedené elektroinstalace, zaplombování odběrného místa proti neoprávněnému odběru elektřiny, přihláška k odběru potvrzená odbornou firmou ze seznamu spolupracujících firem s PRE a.s., zajištění montáže elektroměru včetně nové smlouvy na odběrné místo, v celkové výši: 73.864,- Kč. Peníze jsou čerpány z dotace na rekonstrukci rybníka.

9/ ZMČ Praha Březiněves schválilo nabídku od fi. AQUA-THERMO s.r.o., Bartoškova 18, 140 00 Praha 4 – Nusle – na čerpadlo GRUNDFOS SP 5A-17 s příslušenstvím, vystrojení vrtané studny. Cena díla celkem: 76.279,-Kč.

10/ ZMČ Praha Březiněves schválilo žádost pana Josefa Pleskače ohledně provozování kiosku v blízkosti požární nádrže. Úřad MČ Březiněves bude po dobu provozu hradit 2 mobilní toalety.

11/ ZMČ Praha Březiněves schválilo, v rámci rozpočtu požární nádrže, vytvořit volejbalové hřiště a umístit stůl na stolní tenis v místě po Holáňových.

12/ ZMČ Praha Březiněves projednalo a schválilo žádost o souhlas fi: KO-KA, s.r.o. Thákurova 7, Praha 6, se stavebními pracemi a opravou kanalizačního řadu na pozemcích k.ú. Březiněves, č. parcel: 3,4,6,7,97,128,175,176,216,261,282/1,282/2,435/4,52/7 a 52/3.

Zdeněk Korint Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves