oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č.21 zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

MČ Praha – Březiněves- zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves

22. zasedání – ZMČ Praha – Březiněves dne 22.7.2004
veřejné - mimořádné

ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a
schvaluje :

U S N E S E N Í č. 21 / 2004

  1. Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves zašle Advokátní kanceláři JUDr. Benjamin Zollmann, Na Poříčí 30, Praha 1 prozatímní nesouhlasné vyjádření k záboru pozemku v KÚ Praha – Březiněves, dle zaslané přílohy.

  2. Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves odešle dopis s odůvodněním nesouhlasného stanoviska na tyto instituce:
  • PUDIS a.s.,Nad Vodovodem 2, Praha 10, 100 31
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR, na Pankráci 546, 145 05 Praha 4
  • Rada MHMP Praha 1,Mariánské nám. 2, Praha 1

Zdeněk Korint
Zástupce starosty MČ Březiněves

Ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha BřeziněvesPříloha č.1

Vážený pan
JUDr. Benjamin Zollmann
Na Poříčí 30
11000 Praha 1

Věc: Vyjádření ke stanovisku okruh kolem Prahy, stavba č. 519 SUCHDOL - BŘEZINĚVES.

Vážený pane,
zasíláme Vám prozatímní nesouhlasné stanovisko, které nám bylo zasláno k silničnímu okruhu Suchdol-Březiněves, stavba č. 519.

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves na svém mimořádném zasedání č. 22 dne 22.7.2004 rozhodlo usnesením č. 21/2004, které je součástí tohoto dopisu.
Odůvodnění prozatímního nesouhlasného stanoviska:

ZMČ Praha – Březiněves obecně souhlasí s výstavbou silničního okruhu stavba č. 519, Suchdol –Březiněves, ale dlouhodobě existuje množství nevyřešených dílčích problémů, ve vztahu k MČ Praha – Březiněves a jejímu okolí a proto nemůžeme vydat souhlasné stanovisko na zábor pozemků.

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves je znepokojeno Vaším postupem a proto se zároveň obrací na ŘSD a Radu hl.m.Prahy.

Žádáme Vás, aby byla provedena prezentace a vysvětlení bodů na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves a následně občanům naší MČ Praha – Březiněves, kvalifikovaně a zodpovědně tak, aby občané prezentaci porozuměli./ Termín zasedání ZMČ určíme a prezentaci občanům také./

S pozdravem

Ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves


Příloha č.2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
vedoucí odd.realizace
ing.Petr Kural
Na Pankráci 546/56
14000 Praha 4

Věc: Vyjádření ke stanovisku okruh kolem Prahy, stavba č. 519 SUCHDOL-BŘEZINĚVES.

Vážený pane,

vzhledem k tomu, že MČ Praha – Březiněves obdržela dopis od Advokátní kanceláře, JUDr.Benjamina Zollmanna, Na Poříčí 30,Praha 1, ve věci dočasného záboru pozemků, bylo svoláno mimořádné zasedání ZMČ Praha – Březiněves dne 22.7.2004.

Dne 15.1.2004 proběhlo na naší MČ Praha – Březiněves jednání ve věci silničního obchvatu SOKP, na kterém byla projednána problematika obchvatu, viz.přiložený zápis z jednání. Byl stanoven další termín jednání v této věci na 22.4.2004 v 15,00 hod, které z důvodu nepřipravenosti ŘSD bylo zrušeno.

Některé body z tohoto jednání obsahovaly konkrétní úkoly, s jejichž výsledkem nebyla do dnešního dne naše MČ Praha – Březiněves seznámena.
Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o neprodlené zahájení jednání ke stavbě č. 519 Suchdol – Březiněves ve vztahu k MČ Praha – Březiněves.

Pro Vaši informaci uvádíme body, které pokládáme za důležité a dosud neřešené:

  • přeložka silnice č. 243 mimo obec
  • vyřešení protihlukových opatření /barier/
  • sledování hladiny podzemních vod
  • další opatření směřující k zajištění udržení životních podmínek občanů.

Vzhledem k tomu,že neproběhla konkrétní jednání o způsobu výstavby, řešení dopravní situace v průběhu výstavby, záborů pozemků atd..

Ze strany občanů jsou vznášeny konkrétní dotazy a připomínky k plánované výstavbě, na které není v současné době zastupitelstvo naší MČ Praha – Březiněves schopno odpovědět.

ZMČ Praha – Březiněves na základě těchto podnětů navrhujeme veřejné projednání celé problematiky spojené s výstavbou okruhu kolem Prahy stavba č. 519 Suchdol-Březiněves.

S pozdravem

Ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves