Úvod Výbory a komise

Výbory a komise

V rámci zastupitelstva městské části Praha-Březiněves pracuje celkem devět výborů a komisí, které mají na starost jednotlivé oblasti života obyvatel. Existenci finančního a kontrolního výboru nařizuje zákon, zbylé komise jsou zřizovány zastupitelstvem podle potřeby.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ, každoročně sestavuje návrh rozpočtu MČ, připravuje a vyjadřuje se k návrhům nových smluv.

Počet členů: 3

Předseda výboru: Ing. Jan Vocel

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání finančního výboru dne 23. 10. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 19. 6. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 13. 2. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 9. 11. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 12. 9. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 1. 2. 2016

Kontrolní výbor

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ, provádí kontrolu věcného plnění usnesení zastupitelstva, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl.m. Prahou, podle potřeby spolupracuje s finančním výborem, s jednotlivými komisemi a zaměstnanci MČ.

Počet členů: 3

Předseda výboru: Petr Petrášek

Zápisy z jednání:

Zápisy dosud nebyly doručeny.

Sociální komise

Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků a k žádostem o přidělení bytu, zajišťuje vyplácení příspěvků na pobyty dětí, navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročí, zajišťuje vítání občánků, spolupracuje se školskými zařízeními v MČ a s kulturní a školskou komisí, provádí místní šetření v sociální oblasti.

Počet členů: 4

Předsedkyně komise: Zdeňka Maděrová

Zápisy z jednání:

Zápisy dosud nebyly doručeny.

Stavební komise

Sleduje veškerou stavební činnosti na území MČ, posuzuje požadavky na připojení do inženýrských sítí a na komunikace, podává náměty pro novelizaci územního plánu, kontroluje dodržování platného územního plánu, účastní se místních šetření na stavbách, komunikuje se zástupci firem realizujících zakázky MČ, navrhuje sankce při porušení zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 3

Předseda komise: Ing. Vladimír Jisl

Zápisy z jednání:

Zápisy dosud nebyly doručeny.

Komise dopravy

Sleduje a kontroluje stav komunikací a chodníků, sleduje a pomáhá řešit dopravní problematiku (navrhuje a řeší, ve spolupráci s odborem dopravy P-8, s odborem dopravy magistrátu hl. m. Prahy a dopravní policií ČR, změny ve vodorovném a svislém značení, sleduje stav dopravního značení, zadává pokyn k opravě nebo výměně stávajícího, schváleného dopravního značení).

Počet členů: 5

Předseda komise: Zdeněk Korint

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 11. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 3. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 24. 10. 2016
Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2016

Komise životního prostředí

Sleduje a kontroluje stav zeleně a dřevin, čistotu veřejných prostranství a zabývá se odpadovým hospodářstvím.

Počet členů: 3

Předseda komise: Ing. Martin Javorník

Zápisy z jednání:

Zápisy dosud nebyly doručeny.

Komise kultury a školství

Dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními, připravuje a předkládá zastupitelstvu plán kulturně-společenských akcí včetně jejich rozpočtu, podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ a aktivity sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi.

Počet členů: 5

Předsedkyně komise: Mgr. Zdenka Chaloupecká

Komise veřejného pořádku 

Kontroluje dodržování obecně platných vyhlášek vydaných obcí, upozorňuje starostu a ostatní zastupitele na vzniklé nedostatky na území MČ, které je třeba řešit, spolupracuje s městskou policií, navrhuje sankce při porušování zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Tomáš Sekera

Zápisy z jednání:

Zápisy dosud nebyly doručeny.

Komise pro média, mládež a tělovýchovu

Komise a) diskutuje a připravuje podklady pro prezentaci městské části navenek prostřednictvím vlastních informačních kanálů (webové prezentace, tištěný zpravodaj a podobně) nebo externích médií; b) je nápomocna při tvorbě mediálního obsahu týkajícího se městské části a činnosti jednotlivých spolků; c) spolupracuje se sportovními oddíly, které fungují pod hlavičkou TJ Březiněves, při řešení otázek týkajících se jejich běžného provozu, financování, rekonstrukcí sportovišť, mediální prezentace a podobně, zejména pak s oddíly mládežnickými.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Martin Převrátil

Zápisy z jednání:

Zápisy dosud nebyly doručeny.