Úvod

EIA - Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Revize č.2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020


Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, Městská část Praha Březiněves jako dotčený územní samosprávný celek zveřejňuje oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci REVIZE č. 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 2014–2020 Do oznámení koncepce i textu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014–2020 s vyznačenými změnami lze nahlížet v Informačním systému SEA na internetových stránkách  https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP258K. Dále upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, do 08.03.2018

INFORMACE

Platnost od 20.02.2018
Platnost do 08.03.2018